Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: F-FLZ-LS
Nazwa: Filozofia, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: Filozofia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Filozofia doradztwo i komunikacja w biznesie
Filozofia etyczna
Filozofia ogólnofilozoficzna
Filozofia religioznawcza
Filozofia teoretyczna
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filozofii i Socjologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - Filozofia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku filozofia studia I stopnia dysponuje uporządkowaną wiedzą ogólną i szczegółową z zakresu kanonu filozoficznego, w tym m.in. z propedeutyki filozofii, logiki formalnej i pragmatycznej, ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej, filozofii polskiej, ponadto psychologii i socjologii. Zna i rozumie podstawową terminologię filozoficzną. Zna historyczne konteksty kształtowania się i idei filozoficznych. Absolwent zna podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury właściwe dla wybranych nurtów filozoficznych. Zna filozoficzne podstawy kultury, rolę idei filozoficznych w powstawaniu dzieł i instytucji kultury, a także podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kultury. Absolwent potrafi sprawnie wyszukiwać, selekcjonować i oceniać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych. Posiada ukształtowane umiejętności komunikacyjne, również w zakresie języka obcego. Potrafi poprawnie i skutecznie stosować techniki argumentacyjne, zna zasady dyskusji, potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową. Dysponuje umiejętnościami analitycznej i krytycznej oceny. Po uzyskaniu uprawień nauczycielskich może uczyć etyki i filozofii. Absolwent może poszerzać i pogłębiać wiedzę na studiach II stopnia, zarówno na kierunku filozofia, jak i na kierunkach pokrewnych.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)