Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie w politykach publicznych, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: F-ZPP-LS
  Nazwa: Zarządzanie w politykach publicznych, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Zarządzanie w politykach publicznych
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Filozofii i Socjologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Zarządzanie w politykach publicznych
II semestr, Zarządzanie w politykach publicznych
III semestr, Zarządzanie w politykach publicznych
IV semestr, Zarządzanie w politykach publicznych
V semestr, Zarządzanie w politykach publicznych
VI semestr, Zarządzanie w politykach publicznych

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Zarządzanie w politykach publicznych
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania publicznego oraz zasad tworzenia i zarządzania politykami publicznymi. Zna znaczenie różnych aktorów polityki publicznej w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych, w tym: administracji publicznej, instytucji i organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, partnerstw międzysektorowych. Posiada umiejętności praktyczne pozwalające diagnozować i analizować problemy publiczne, określać priorytety w działaniach publicznych oraz określać powiązania problemów publicznych i celów strategicznych w różnych perspektywach: czasowych, przestrzennych, sektorowych i horyzontalnych.

Absolwent specjalizuje się w:

• zarządzaniu kapitałem społecznym, ludzkim i intelektualnym w organizacjach sektora prywatnego, publicznego i obywatelskiego,

• planowaniu strategicznym polityk publicznych w różnych sektorach (m.in. sektorze medycznym, kultury, samorządowym, obywatelskim),

• zarządzaniu i wspieraniu procesu wdrażania polityk publicznych w oparciu o dowody naukowe i stosowanie zaawansowanych metod badań i analizy danych ilościowych i jakościowych.

Absolwent potrafi wykorzystywać metody i narzędzia badawcze na takich etapach polityk publicznych, jak:

• diagnozowanie sytuacji i identyfikowanie problemów publicznych w danym sektorze,

• określanie priorytetów, planowanie strategicznego i projektowanie polityk publicznych,

• zarządzanie procesem wdrażania polityk publicznych (działanie projektowe, monitoring i bieżąca ewaluacja itp.)

• ocena skutków i wyciąganie wniosków ze zrealizowanych polityk.

Zdobyte kompetencje badawcze absolwent może wykorzystywać również w takich obszarach, jak: badania rynkowe, marketingowe i ekonometryczne, diagnozy społeczne i badania ewaluacyjne, badania opinii publicznej oraz badania demograficzne.

Poza tym absolwent jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz realizacji zadań wynikających z planowania i wdrażania polityk publicznych. Potrafi pracować zespołowo, sprawnie nawiązywać kontakty międzyludzkie pozwalające mu na funkcjonowanie w różnych organizacjach, instytucjach i innych złożonych sieciach społecznych. Charakteryzuje się zdolnością samodzielnego i krytycznego myślenia o realizowanych politykach i programach publicznych. Jest przywiązany do idei współzarządzania publicznego opartego na dowodach naukowych.

Posiada kwalifikacje do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w: urzędach administracji publicznej, instytucjach obywatelskich i biznesowych, posiadających komórki organizacyjne zajmujące się pl anowaniem strategicznym, badaniami i ewaluacją; w firmach badawczych, konsultingowych, think tankach i innych organizacjach zajmujących się badaniami opinii publicznej, badaniami ewaluacyjnymi, tworzeniem strategii rozwoju, gromadzeniem i analizą danych. Ponadto absolwent posiada wiedzę dziedzinową, umożliwiającą pracę w organizacjach pozarządowych i instytucjach zajmujących się różnymi dziedzinami np.: edukacją, kulturą, ochroną zdrowia, wspieraniem zatrudnienia, zarządzaniem rozwojem.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.