Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Etnologia, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-ET-LS
  Nazwa: Etnologia, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Etnologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Etnologia
II semestr, Etnologia
III semestr, Etnologia
IV semestr, Etnologia
V semestr, Etnologia
VI semestr, Etnologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Etnologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku „etnologia” posiada wiedzę dotyczącą opisu oraz interpretacji różnorodnych tradycyjnych i współczesnych zjawisk kulturowych. Zna zróżnicowanie geograficznie faktów kulturowych w perspektywie regionalnej, subkulturowej, narodowej i powszechnej. Dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych pojęć dotyczących organizowania i funkcjonowania kultury w obszarze etnologii, antropologii kulturowej, folklorystyki oraz innych nauk pokrewnych. Posiada umiejętności przygotowania oraz przeprowadzenia eksploracji terenowych, krytyki źródeł zastanych oraz zna metodologiczne podstawy naukowego warsztatu badawczego. Posługuje się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla etnologii (poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Uzyskana wiedza, kwalifikacje i umiejętności dają podstawę do podjęcia pracy w różnorodnych instytucjach kulturalnych, oświatowych, społecznych, turystycznych, w mediach (w tym jako unikalni eksperci od spraw kultury - w skali regionalnej, narodowej, europejskiej i pozaeuropejskiej), w reklamie i marketingu, w organizacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność, której zakresem są wielorakie zjawiska kulturowe oraz rola człowieka i postawa jaką zajmuje on w tradycyjnym i współczesnym świecie.

Absolwenci etnologii są przygotowani do podejmowania pracy w administracji samorządowej oraz państwowej, w charakterze specjalistów w zakresie objaśniania aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych (aktywizacja funkcjonowanie regionów kulturowych, „małych ojczyzn”), są przygotowani do opisu oraz interpretowania tego typu zjawisk oraz do szeroko rozumianej pracy naukowej (z zakresu kultury materialnej, duchowej i społecznej).

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest uprawniony do podjęcia dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.

.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.