Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Filologia, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-FL.A1-LS
  Nazwa: Filologia, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie, ilość semestrów: 6
Kierunki: filologia
Kierunki do
wyboru:
filologia filologia angielska, nauczycielska
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
II semestr, filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
III semestr, filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
IV semestr, filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
V semestr, filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi
VI semestr, filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi

Pozostałe toki nauczania

I semestr, Filologia
II semestr, Filologia
III semestr, Filologia
IV semestr, Filologia
V semestr, Filologia
VI semestr, Filologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Filologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent filologii, specjalności filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi (studia pierwszego stopnia, profil praktyczny) posiada usystematyzowaną rozległą wiedzę z zakresu historii, języka, literatury i kultury angielskiej, pogłębiony zasób informacji o współczesnych realiach krajów angielskiego obszaru językowego, gruntowne przygotowanie nauczycielskie (psychologiczne, pedagogiczne, dydaktyczne) do podjęcia zawodu nauczyciela języka angielskiego na I i II etapie edukacji szkolnej, oraz potrafi swobodnie posługiwać się językiem angielskim (poziom C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i wybranym językiem zachodnioeuropejskim (poziom B2+ ESOKJ).

Pogłębiona i usystematyzowana wiedza ogólna i specjalistyczna szeroko rozumianej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki filologicznej i kulturowej, nabyte umiejętności praktyczne w postaci narzędzi warsztatu nauczyciela języka angielskiego, odbyte praktyki zawodowe, a także nabyte kompetencje językowe predysponują Absolwenta studiów pierwszego stopnia anglistyki specjalności nauczycielskiej w pierwszym rzędzie do podjęcia pracy w instytucjach MEN, szkołach języka angielskiego, podmiotach oferujących szkolenia i doszkalania językowe. W oparciu o wysoce specjalistyczne kształcenie dyplomowe (seminarium i towarzyszące mu otoczenie kształceniowe) z zakresu filologii, historii, kulturoznawstwa, politologii, socjologii i medioznawstwa oraz umiejętności praktyczne w zakresie analizowania, interpretowania i kreowania zróżnicowanych relacji polsko-angielskich, czy polsko-amerykańskich, Absolwent ma umiejętność rozpoznawania, rozumienia, analizowania i interpretowania zróżnicowanych zjawisk związanych z krajami angielskiego obszaru językowego w związku przyczynowo-skutkowym w oparciu o poszanowanie historii, tradycji i różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej, ma wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy analityka i komentatora życia politycznego, społecznego i kulturalnego krajów angielskiego obszaru językowego, dziennikarza i eksperta w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, doradcy w instytucjach międzynarodowych, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z krajami anglojęzycznymi, w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów krajów anglojęzycznych, takich jak biura tłumaczeń, instytucje międzynarodowe, urzędy celne, biura turystyczne.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.