Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Rusycystyka, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: H-RU-LS
  Nazwa: Rusycystyka, stacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie, ilość semestrów: 6
Kierunki: rusycystyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Humanistyczny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Rusycystyka
II semestr, Rusycystyka
III semestr, Rusycystyka
IV semestr, Rusycystyka
V semestr, Rusycystyka
VI semestr, Rusycystyka

Pozostałe toki nauczania

II semestr, Rusycystyka Rosjoznawstwo
I semestr, Rusycystyka Rosjoznawstwo
II semestr, Rusycystyka Język rosyjski w biznesie
I semestr, Rusycystyka Język rosyjski w biznesie
|I semestr, Rusycystyka Białorutenistyka
I semestr, Rusycystyka Białorutenistyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Rusycystyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku rusycystyka studia 1 stopnia potrafi swobodnie posługiwać się językiem rosyjskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, drugim językiem słowiańskim (bułgarski) na poziomie A2 ESOKJ oraz językiem zachodnioeuropejskim na poziomie B2 ESOKJ.

Absolwent kierunku Rusycystyka, specjalność „język rosyjski w biznesie” posiada wiedzę teoretyczną z zakresu teorii przekładu oraz kompetencje językowe, które predysponują go do podjęcia pracy w biurach tłumaczeń, instytucjach międzynarodowych, urzędach celnych, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z Rosją i krajami rosyjskojęzycznymi oraz w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów współczesnej Rosji.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporzadzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształceniadla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.