Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anglistyka, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: L-A-2S
Nazwa: Anglistyka, stacjonarne II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie, 4 semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: anglistyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
archeologia Archeologia konfliktu. Wojna i przemoc w pradziejach
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filologiczny (od 21/22) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od 00/01 do 20/21) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium - Anglistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent anglistyki (studia drugiego stopnia, profil akademicki) posiada pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę ogólną i specjalistyczną szeroko rozumianej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki filologicznej i kulturowej, a także pełne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tj. Dz. U. 2021, poz. 890), obejmujące przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, dydaktyczne oraz odbyte praktyki psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne. Absolwent posiada kompetencje językowe na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego dla języka angielskiego oraz B2+ ESOKJ dla wybranego języka zachodnioeuropejskiego. Posiadane kwalifikacje predysponują Absolwenta do podjęcia pracy jako nauczyciel i wykładowca języka angielskiego na wszystkich etapach edukacji szkolnej i w szkolnictwie wyższym, w szkołach języka angielskiego, i w innych podmiotach oferujących szkolenia językowe. Absolwent jest również przygotowany do pełnienia roli tłumacza języka angielskiego. Dzięki specjalistycznemu kształceniu dyplomowemu z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, historii i wiedzy o społeczeństwie krajów angielskiego obszaru językowego, Absolwent ma umiejętność rozpoznawania, rozumienia, analizowania i interpretowania zróżnicowanych zjawisk związanych z krajami angielskiego obszaru językowego przy poszanowaniu historii, tradycji i różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej. Absolwent posiada praktyczne umiejętności analizowania, interpretowania i kreowania zróżnicowanych relacji w stosunkach polsko-brytyjskich, czy polsko-amerykańskich. Ma wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy analityka i komentatora życia politycznego, społecznego i kulturalnego krajów angielskiego obszaru językowego, dziennikarza i eksperta w środkach masowego przekazu, doradcy w instytucjach międzynarodowych, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z krajami anglojęzycznymi, w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów krajów anglojęzycznych, takich jak biura tłumaczeń, agencje turystyczne, korporacje międzynarodowe, administracja rządowa i samorządowa, instytucje użyteczności publicznej.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)