Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anglistyka, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: L-A-LS
Nazwa: Anglistyka, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie, 6 semestrów
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: anglistyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
archeologia Archeologia konfliktu. Wojna i przemoc w pradziejach
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filologiczny (od 21/22) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od 00/01 do 20/21) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - Anglistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent anglistyki specjalności nauczycielskiej (studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki) posiada usystematyzowaną rozległą wiedzę z zakresu historii, języka, literatury i kultury angielskiej, pogłębiony zasób informacji o współczesnych realiach krajów angielskiego obszaru językowego, oraz rozpoczął kształcenie nauczycielskie, zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tj. Dz. U. 2021, poz. 890), obejmujące przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, dydaktyczne oraz praktyki psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne. Absolwent potrafi swobodnie posługiwać się językiem angielskim (poziom C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i wybranym językiem zachodnioeuropejskim (poziom B2 ESOKJ). Pogłębiona i usystematyzowana wiedza ogólna i specjalistyczna szeroko rozumianej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki filologicznej i kulturowej, nabyte umiejętności praktyczne w postaci narzędzi warsztatu nauczyciela języka angielskiego, odbyte praktyki zawodowe, a także nabyte kompetencje językowe predysponują Absolwenta studiów pierwszego stopnia anglistyki specjalności nauczycielskiej w pierwszym rzędzie do podjęcia pracy w szkołach języka angielskiego, podmiotach oferujących szkolenia i doszkalania językowe. W oparciu o wysoce specjalistyczne kształcenie dyplomowe (w postaci seminarium i towarzyszącego mu otoczenia kształceniowego) z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa i historii oraz umiejętności praktyczne w zakresie analizowania, interpretowania i kreowania zróżnicowanych relacji interkulturowych. Absolwent ma umiejętność rozpoznawania, rozumienia, analizowania i interpretowania zróżnicowanych zjawisk związanych z krajami angielskiego obszaru językowego, zachowując poszanowanie historii, tradycji i różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej. Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka angielskiego i kompetencji kulturowych, takich jak biura tłumaczeń, instytucje międzynarodowe, urzędy celne, biura turystyczne. Absolwent posiada przygotowanie do analizowania i komentowania życia politycznego, społecznego i kulturalnego krajów angielskiego obszaru językowego, oraz inne kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w środkach masowego przekazu, instytucjach międzynarodowych, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z krajami anglojęzycznymi. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)