Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

logopedia z audiologią, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: L-L-2S
Nazwa: logopedia z audiologią, stacjonarne II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie, ilość semestrów: 4
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: logopedia z audiologią
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filologiczny (od 21/22) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od 00/01 do 20/21) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium - Logopedia z audiologią
Uprawnienia zawodowe:

Poziom kompetencji absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku logopedia z audiologią jest zgodny z europejskimi standardami kształcenia logopedów. Absolwent dysponuje nowoczesną, interdyscyplinarną wiedzą i aktualną terminologią dotyczącą biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka (szczególnie w zakresie zachowań językowych), rozwoju mowy, diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mowy i słuchu, wczesnej interwencji logopedycznej oraz profilaktyki zaburzeń mowy, słuchu i głosu.

Jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu oraz do kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia zgodnie z aktualnymi standardami. Absolwent może również kompetentnie prowadzić diagnozę i terapię logopedyczną osób ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent jest zdolny do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania rozwoju uczniów i zaspokajania ich szczególnych potrzeb edukacyjnych. Jest również przygotowany do współpracy z nauczycielami, psychologami, pedagogami, lekarzami (audiologami, foniatrami, otolaryngologami, pediatrami, psychiatrami, neurologami) i innymi specjalistami oraz opiekunami swoich podopiecznych w celu zapewnienia im odpowiedniego wsparcia.

Studia prowadzone są zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia nauczycieli określonym w Zał. 3 do Rozporządzenia MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r. Realizacja wymagań tego standardu na studiach drugiego stopnia jest uzupełnieniem kształcenia na studiach pierwszego stopnia. Absolwent studiów magisterskich zrealizował całość wymagań standardu i uzyskał uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela logopedy w placówkach systemu oświaty.

Absolwent studiów logopedia z audiologią jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych) i placówkach ochrony zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne) oraz w placówkach medycznych o charakterze zamkniętym (szpitale, kliniki, instytuty). Może podjąć pracę w placówkach pomocy społecznej i fundacjach. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, instytucjach kulturalnych i kulturalno-oświatowych, a także innych instytucjach zatrudniających osoby zawodowo posługujące się głosem i wymagające doskonalenia sprawności językowych i słuchowych. Absolwent studiów magisterskich może podjąć pracę w prywatnych gabinetach – logopedycznych, audiologicznych, protetyki słuchu. Może również założyć własną prywatną praktykę logopedyczną.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (w szkole doktorskiej).

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)