Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ukrainistyka, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: L-U-2S
Nazwa: Ukrainistyka, stacjonarne II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: ukrainistyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Filologiczny (od 21/22) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Humanistyczny (od 00/01 do 20/21) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium - Ukrainistyka
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ukrainistyka jest doskonałym znawcą języka ukraińskiego, posiada solidne przygotowanie filologiczne, dysponuje uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzą z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i przekładoznawstwa ukraińskiego. Zna w stopniu pogłębionym najważniejsze dla Ukrainy zdarzenia i procesy historyczne-społeczne, kulturę, filozofię oraz współczesne życie kulturalne i instytucje kultury Ukrainy. Potrafi porozumiewać się w języku ukraińskim przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych w typowych i nietypowych sytuacjach społecznych i zawodowych na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz w języku zachodnioeuropejskim na poziomie B2+ ESOKJ. Swobodnie posługuje się językiem specjalistycznym i naukowym. Profil zawodowy absolwenta: Ugruntowana wiedza filologiczna oraz wiedza teoretyczna z zakresu teorii przekładu, odbyte praktyki zawodowe, a także znajomość języka ukraińskiego na poziomie biegłości C2 predysponują absolwenta studiów 2 stopnia ukrainistyki do podjęcia pracy w biurach tłumaczeń, instytucjach międzynarodowych, urzędach celnych, urzędach i przedsiębiorstwach współpracujących z Ukrainą oraz w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów współczesnej Ukrainy.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)