Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria nowoczesnych materiałów, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: MFI-INM-2S
Nazwa: Inżynieria nowoczesnych materiałów, stacjonarne II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1.5-roczne
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: inżynieria nowoczesnych materiałów
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium - Inżynieria nowoczesnych materiałów
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent po ukończeniu studiów:

• ma rozszerzoną wiedzę ogólną w zakresie fizyki i chemii, a w szczególności z zakresu fizyki ciała stałego, fizyki jądrowej, kwantowej, biofizyki, technologii materiałowej, technik badania materiałów, klasycznej analizy jakościowej, elektrodynamiki

• zna twierdzenia, prawa i ich dowody, z wybranych działów fizyki i chemii

• zna i wykorzystuje w praktyce techniki doświadczalne badania struktury i własności materiałów i nanomateriałów, m.in. techniki spektroskopowe, jądrowe, biofizyczne, chemiczne, analityczne

• zna i wykorzystuje numeryczne metody analizy oraz modele matematyczne do badania struktury i własności materiałów i nanomateriałów

• zna i wykorzystuje statystyczne metody opracowania wyników pomiarów, nowoczesne techniki obliczeniowe dla fizyki i chemii

• zna teoretyczne podstawy metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów w chemii i fizyce oraz przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych, zasady tworzenia algorytmów, podstawy programowania i wybrane programy użytkowe

• zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury naukowej oraz sterowania nią

• ma wiedzę ogólną o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie nowoczesnych materiałów, opanował metodykę pracy naukowej i techniki pozyskiwania informacji, zna procedury patentowe

• znają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym/pomiarowym

• zna zasady planowania i przeprowadzania eksperymentów fizycznych i chemicznych

• ma wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i etycznych związanych z praktycznymi zastosowaniami wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów, zna i rozumie uwarunkowania etyczne i prawne związane z działalnością naukową i wdrożeniową, w tym z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

• zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

• ma wiedzę w zakresie zarządzania, kierowania zespołem i prowadzenia działalności gospodarczej

• potrafi zapisać w formalizmie matematycznym prawa fizyczne i chemiczne oraz je zinterpretować

• potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia oraz prowadzić obserwacje dotyczące określonych zagadnień poznawczych w ramach studiowanego kierunku

• potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe

• umie znaleźć niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach

• znają podstawowe czasopisma naukowe w zakresie studiowanego kierunku lub dyscyplin, do których przypisany jest kierunek

• potrafi odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych

• potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań

• potrafi pracować samodzielnie i w zespole, kierować pracą zespołu, prowadzić debatę

• potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki odkryć dokonanych w ramach studiowanego kierunku

• potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia

• posługuje się językiem obcym na poziomie B2+, a w stopniu wyższym niezbędnym do czytania i zrozumienia literatury fachowej studiowanego kierunku

• potrafi wykorzystywać do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów metody fizykochemiczne, spektroskopowe, radiacyjne i dyfrakcyjne i in.; wykorzystuje posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz innowacyjnie wykonywać zadania w oparciu o uzyskaną wiedzę i doświadczenie

• potrafi wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania do wykonania opracowania eksperymentu i graficznego przedstawienia wyników pomiarów, prawidłowo dobiera i stosuje właściwe metody i narzędzia w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne

• potrafi przetestować warunki pracy aparatury pomiarowej, zna i stosuje zasady bezpieczeństwa pracy w trakcie testów

• potrafi rozwiązywać praktyczne zadania oraz ma doświadczenie związane z inżynierią nowoczesnych materiałów i stosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych do ich badania

• rozumie potrzebę rozwoju osobistego

• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i ocenia je krytycznie, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

• podejmuje inicjatywy badań, eksperymentów/obserwacji i ma świadomość odpowiedzialności za nie

• jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

• ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej

• rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu– m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach nauki w ramach studiowanego kierunku, organizuje działalność na rzecz środowiska i interesu publicznego

• ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową, potrafi współdziałać w grupie i kierować pracą grupy, inspiruje innych do działania

• potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych, jest gotów do działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy

• ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

• potrafi krytycznie analizować i oceniać problemy wynikające z wdrażania osiągnięć nauki i techniki

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0