Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria nowoczesnych materiałów, stacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: MFI-INM1-LS
Nazwa: Inżynieria nowoczesnych materiałów, stacjonarne I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3.5-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: inżynieria nowoczesnych materiałów
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Inżynier - Inżynieria nowoczesnych materiałów
Uprawnienia zawodowe:

Po ukończeniu studiów absolwent:

- ma ogólną wiedzę z fizyki z zakresu mechaniki, elektryczności i magnetyzmu, optyki i fizyki współczesnej,

- zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego jednej i wielu zmiennych, analizy wektorowej, algebry, geometrii, równań różniczkowych,

- zna i rozumie podstawowe twierdzenia i prawa matematyczne, fizyczne i chemiczne,

ma podstawową wiedzę z chemii z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej, analitycznej, organicznej oraz technologii i inżynierii chemicznej,

- zna ogólne zasady grafiki inżynierskiej oraz podstawowe oprogramowanie w niej wykorzystywane, podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z technicznym zastosowaniem fizyki i chemii oraz cyklu życia urządzeń,

- ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowania prawnych i etycznych związanych z praktycznymi zastosowaniami wiedzy z zakresu fizykochemii materiałów,

- ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej,

- zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości;

- zna prawa rządzące rynkiem finansów,

- posiada umiejętność planowania i przeprowadzania eksperymentów z zakresu fizyki i chemii,

- potrafi wykorzystywać do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów inżynierskich metody fizykochemiczne, spektroskopowe, radiacyjne i dyfrakcyjne,

- potrafi rozwiązywać praktyczne zadania oraz ma doświadczenie związane z inżynierią nowych materiałów magnetycznych, polimerowych, optoelektronicznych i stosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych do ich badania,

- potrafi pracować w grupie wykonującej złożone i/lub pracochłonne ćwiczenia laboratoryjne,

- zna podstawowe zasady finansowe związane z działalnością inżynierską,

- zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z technologiami materiałowymi,

- ma wiedzę dotyczącą działania i obsługi podstawowych urządzeń i maszyn oraz zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w warsztacie mechanicznym,

- potrafi rozwiązywać praktyczne zadania oraz ma doświadczenie związane z inżynierią nowych materiałów i stosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych,

- ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

- pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych lub technologicznych instytucjach badawczych

- specjalista w placówkach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią,

- pracownik w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych,

- pracownik w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym jako specjalista w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0