Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka w finansach, stacjonarne pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: MFI-MWF-LS
Nazwa: Matematyka w finansach, stacjonarne pierwszego stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie, ilość semestrów: 6
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: matematyka w finansach
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

wyniki egzaminu dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Matematyka w finansach
Uprawnienia zawodowe:

Po ukończeniu studiów absolwent:

- posiada odpowiednią wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań, w zdobywaniu której kładzie się nacisk na posiadanie umiejętności przeprowadzania i konstruowania rozumowań matematycznych (dowodów) oraz testowania prawdziwości hipotez matematycznych, a w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,

- ma umiejętność przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie w formie naukowej i popularnonaukowej,

- ma umiejętność formułowania problemów praktycznych w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,

- ma umiejętność wykonywania złożonych obliczeń oraz wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,

- ma wykształconą umiejętność korzystania z modeli matematycznych, w tym statystycznych, niezbędnych w zastosowaniach matematyki oraz umiejętność ich tworzenia i rozwijania,

- ma umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi, matematycznymi i statystycznymi przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i aplikacyjnych,

- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych,

- potrafi prognozować zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych,

- jest przygotowany do podjęcia pracy i rozwijania kariery w przedsiębiorstwach, zakładach pracy oraz instytucjach gospodarki rynkowej wykorzystujących metody matematyczne,

- rozwija własną kreatywność, profesjonalizm, wrażliwość etyczną, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności,

- jest przygotowany do kontynuowania edukacji na kolejnych poziomach kształcenia lub permanentnego samokształcenia.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m. in.

• w instytucjach świadczących szeroko rozumiane usługi finansowe:

- bankach,

- funduszach inwestycyjnych,

- towarzystwach ubezpieczeniowych,

- firmach doradztwa finansowego i gospodarczego,

- giełdach finansowych i towarowych,

• jako pracownicy pionów finansowych przedsiębiorstw i organizacji, wymagających kompetencji w zakresie świadomego wykorzystywania przez te podmioty instrumentów finansowych,

• na stanowiskach wymagających wiedzy matematycznej i jej zastosowań, związanych z:

- matematyką finansową i ubezpieczeniami,

- informatyką,

- ekonomią,

• w instytucjach gospodarki rynkowej,

• w instytucjach administracji publicznej (Główny Urząd Statystyczny),

• na stanowiskach analityków w instytucjach związanych z:

- bankowością,

- towarzystwami ubezpieczeniowymi,

- przetwarzaniem danych z zastosowaniem statystyki,

- funduszami inwestycyjnymi,

- firmami doradztwa finansowego i gospodarczego,

- giełdami finansowymi,

• w instytucjach ubezpieczeniowych,

• w instytucjach bankowych,

• w instytucjach finansowych.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0