Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International relations,studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim

Informacje o programie studiów

Kod: POL-IRA-LS
Nazwa: International relations,studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3-letnie, ilośc semestrów: 6
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: international relations
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat - International relations
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia. Ma wiedzę o specyfice nauki o stosunkach międzynarodowych i jej miejscu w strukturze nauk społecznych, zna i rozumie wielopłaszczyznowość i wielopoziomowość stosunków międzynarodowych, zachodzące w nich jakościowe zmiany, zna różnorodność form organizacji systemu międzynarodowego i sterowania nim. Posiada także podstawowe kompetencje w zakresie analizy stosunków międzynarodowych, stosowanych narzędzi badawczych i umiejętności ich dostosowywania do przypadków rzeczywistości międzynarodowej. Cechą absolwenta powinna być gotowość do krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy i jej wykorzystywania w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych, gotowość do stałego podnoszenia kompetencji, świadomość własnej podmiotowości i przedsiębiorczości oraz gotowość do funkcjonowania w środowisku wielokulturowym. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu jest przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych. Jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Istotnym punktem odniesienia dla określania przewidywanego miejsca absolwentów kierunku na rynku pracy może być kształcenie w ramach specjalności: 1) Regional Studies – Central – East Europe – praca w obsłudze stosunków dwustronnych i wielostronnych w Europie Środkowej i Wschodniej, w instytucjach regionalnych. 2) Global Economy and Business – praca w transnarodowych podmiotach gospodarczych, podmiotach międzynarodowej współpracy gospodarczej, jednostkach administracji publicznej prowadzących politykę gospodarczą oraz politykę zagraniczna w tym zakresie. 3) Regional Studies – Asia and Pacific – praca w obsłudze stosunków dwustronnych i wielostronnych w regionie Azji i Pacyfiku, w instytucjach regionalnych, w biznesie międzynarodowym.

Dalsze studia: (tylko po angielsku)

Enables application for 2nd level MA and other postgraduate courses

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)