Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Produkcja medialna, studia stacjonarne drugiego stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: POL-PM-2S
Nazwa: Produkcja medialna, studia stacjonarne drugiego stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie, 4 semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: produkcja medialna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magisterium - Produkcja medialna
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku produkcja medialna (II stopnia) w pogłębionym stopniu zna istotę i specyfikę nauk o komunikacji społecznej i mediach i ich miejsca w strukturze nauk społecznych, mechanizmy społeczne, polityczne, ekonomiczne, etyczne i kulturalne funkcjonujące w środowisku medialnym, zaawansowane metody i techniki badawcze nauk o komunikacji społecznej i mediach. Zna również podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie produkcji medialnej. Wie, jakie są szczegółowe zasady dotyczące realizacji projektów związanych z produkcją medialną, w tym poszerzona problematyka dotycząca estetycznych, finansowych, marketingowych i prawnych aspektów zawodu, a także zasady tworzenia projektów medialnych i kreowania działań producenckich o wysokim stopniu oryginalności oraz wysokich walorach artystycznych. Rozumie wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi elementami produkcji medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem walorów estetycznych. Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do identyfikacji i innowacyjnego rozwiązywania problemów i zadań wynikających z nieprzewidywalności środowiska medialnego, dokonać właściwego doboru źródeł oraz informacji z nich pochodzących do oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji. Umie przystosować właściwe metody i narzędzia do formułowania i testowania hipotez związanych z problemami z zakresu komunikacji społecznej i mediów lub opracować nowe metody i narzędzia i używać zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do pozyskiwania, przetwarzania informacji oraz do prezentowania wyników własnych badań. Potrafi kierować pracą zespołu oraz współdziałać z innymi osobami w celu rozwiązywania problemów i wykonywania zadań praktycznych w obszarze produkcji medialnej. Komunikuje się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu produkcji medialnej oraz prowadzi debatę odnośnie do problemów środowiska medialnego. Posługuje się również językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, także w zakresie specjalistycznej terminologii. Potrafi tworzyć, realizować i wyrażać własne oryginalne koncepcje artystyczne w obszarze produkcji medialnej, korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych koncepcji artystycznych w zakresie produkcji medialnej oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę. Absolwent przygotowany jest do inicjowania i organizowania działań na rzecz interesu publicznego, w tym na rzecz edukacji medialnej, a także odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, poprzez rozwijanie dorobku i przestrzeganie etosu zawodu, również poprzez rozwijanie etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)