Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Psychologia, niestacjonarne (wieczorowe) jednolite magisterskie

Informacje o programie studiów

  Kod: PS-PS-MW
  Nazwa: Psychologia, niestacjonarne (wieczorowe) jednolite magisterskie
  Tryb studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
  Rodzaj studiów: jednolite magisterskie
  Czas trwania: 5-letnie
Kierunki: psychologia
Kierunki do
wyboru:
psychologia kliniczna i neuropsychologia
psychologia psychologia kliniczna i neuropsychologia
psychologia psychologia społeczna
psychologia psychologia rodziny
psychologia społeczna
Jednostki: Wydział Pedagogiki i Psychologii (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Psychologia
II semestr, Psychologia
III semestr, Psychologia
IV semestr, Psychologia
V semestr, Psychologia
VI semestr, Psychologia
VII semestr, Psychologia
VIII semestr, Psychologia
IX semestr, Psychologia
X semestr, Psychologia

Pozostałe toki nauczania

VI semestr, kliniczna i neuropsychologia
VII semestr, kliniczna i neuropsychologia
VIII semestr, kliniczna i neuropsychologia
IX semestr, kliniczna i neuropsychologia
X semestr, kliniczna i neuropsychologia
VI semestr, psychologia rodziny
VII semestr, psychologia rodziny
VIII semestr, psychologia rodziny
IX semestr, psychologia rodziny
X semestr, psychologia rodziny
VI semestr, psychologia społeczna
VII semestr, psychologia społeczna
VIII semestr, psychologia społeczna
IX semestr, psychologia społeczna
X semestr, psychologia społeczna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

wyniki egzaminu maturalnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat - Psychologia
Magisterium - Psychologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku psychologia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS

posiada kwalifikacje odnoszące się do wiedzy, umiejętności i postaw zgodne ze

standardami dla poziomu studiów magisterskich.

WIEDZA - Ma wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej wybranych dyscyplin szczegółowych z obszaru nauk społecznych , humanistycznych i przyrodniczych. Posiada wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych {kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych}.Zna na poziomie rozszerzonym terminologię różnych subdyscyplin psychologii. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną {terminologia, teorie, metodologia} z zakresu podstawowych subdyscyplin psychologii. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w obszarze przedmiotów kierunkowych z zakresu psychologii oraz wybranych przedmiotów specjalistycznych. Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach , ośrodkach i szkołach badawczych w psychologii. Orientuje się w historycznym dorobku psychologii oraz rozumie jego znaczący wpływ na obraz współczesnej psychologii naukowej. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych teorii lub szkół badawczych. Posiada wiedzę o metodach i narzędziach pozyskiwania danych do opisu i wyjaśniania zjawisk psychologicznych. Posiada wiedzę na temat norm etycznych i reguł postępowania w badaniach teoretycznych i praktyce psychologicznej.

UMIEJĘTNOŚCI {ogólne}-Potrafi porozumiewać się przy pomocy różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w dziedzinie psychologii oraz niespecjalistami {pacjenci, rodzice, przedstawiciele firm….}Potrafi porozumiewać się w języku obcym.

Posiada umiejętności planowania i realizacji projektów badawczych lub/praktycznych.

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z

różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie wnioski krytyczne. Posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące, analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów , dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i interpretacja wyników. Potrafi podejmować automatyczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.

UMIEJĘTNOŚCI {dziedzinowe}-Potrafi ocenić przydatność różnorodnych narzędzi i procedur badań psychologicznych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania. Posiada umiejętność samodzielnego konstruowania narzędzi badawczych i właściwego ich wykorzystania. Rozumie i wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w otoczeniu w oparciu o wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu podstawowych subdyscyplin psychologii. Posiada umiejętność rozpoznawania problemów i niesienia szeroko rozumianej pomocy psychologicznej w szczególności w zakresie wybranej specjalności {kliniczna i neuropsychologia, edukacyjna, rodziny , społeczna}.

POSTAWY{kompetencje personalne i społeczne}-Inicjuje i organizuje prace zespołowe i indywidualne. Przyjmuje odpowiedzialność za podejmowane zadania i formy udzielania pomocy. Posiada umiejętności przekonywania i obrony własnych poglądów. Samodzielnie i krytycznie dąży do poszerzenia wiedzy i umiejętności własnych. Docenia znaczenie profesjonalizmu i etycznych aspektów działań psychologa oraz aktywnie propaguje takie zachowania.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia doktoranckie.

Treści nauczania:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniajacym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.(Dz.U. 2009 nr 180, poz.1407). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.