Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Administracja publiczna, niestacjonarne I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: WZP-AP2-LN
  Nazwa: Administracja publiczna, niestacjonarne I stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: administracja publiczna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Zamiejscowy w Puławach (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

I semestr, Administracja publiczna
II semestr, Administracja publiczna
III semestr, Administracja publiczna
IV semestr, Administracja publiczna
V semestr, Administracja publiczna
VI semestr, Administracja publiczna

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

wyniki egzaminu maturalnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat-Administracja publiczna
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku ADMINISTRACJA PUBLICZNA posiada: umiejętności pracy urzędniczej w różnych rodzajach organów administracji publicznej (rządowej, samorządowej), jak również do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w szczególności nauk o administracji w systemie nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej prawa. Absolwent posiada wiedzę o takich strukturach jak państwo, organy władzy centralnej, terenowej, samorządzie terytorialnym, podmiotach występujących w obrocie prawnym. Dysponuje wiedzą na temat podstawowych zasad ustroju konstytucyjnego państwa, o kompetencjach poszczególnych organów konstytucyjnych; funkcjonowania państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego oraz jako członka Unii Europejskiej, a także ogólnych zasad i prawnych formach działania podmiotów administrujących. Zna i rozumie prawa i obowiązki człowieka jako obywatela i urzędnika. Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej pracy zawodowej, w tym dla rozwiązywania problemów zawodowych, z zachowaniem zasad etycznych. Przygotowany jest do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów globalizacji i integracji. Zna podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania danych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności podejmowania decyzji przez jej organy. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa, a także organizacji i zarządzania w administracji publicznej oraz mikro i makroekonomii w celu analizowania i interpretowania problemów związanych z procesami racjonalnego i efektywnego podejmowania decyzji w sferze publicznej. W prawidłowy sposób potrafi określić problem prawny, z jakim ma do czynienia, odnaleźć dla niego podstawę prawną i wydać decyzję, a także przewidzieć jej skutki. Posiada umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych nieobojętnych dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej. Przygotowany jest do organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Absolwent będzie zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe.