Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa polskiego PA-P.S.HPPL
Wykład (W) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Weryfikacja efektów kształcenia następuje w semestrze letnim w trakcie egzaminu ustnego lub pisemnego (test opisowy, test otwarty), oceny ciągłej na ćwiczeniach (bieżące przygotowanie, aktywność), bieżącej weryfikacji umiejętności analizy tekstu podręcznikowego i tekstów źródłowych w trakcie pracy indywidualnej lub zespołowej, udziału w dyskusji dydaktycznej oraz zaliczenia ćwiczeń: W-1, W-2, W-3, U-1, U-2, U-3, K-1, K-2.
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009

2. A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa 2012.

3. T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Historia państwa i prawa Polski, t. 1-4, pod ogólną red. J. Bardacha, 1965-1982.

2. M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 2007.

3. W. Sobociński, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964.

4. K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2007

5. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce (1764-1989), Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

Student:

W-1: zna miejsce i znaczenie nauk prawnych w systemie nauk oraz ich relację do innych nauk | K_W01

W-2: zna i rozumie genezę instytucji polskiego prawa | K_W02

W-3: zna krajowe i ponadnarodowe źródła prawa | K_W03

U-1: potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu poszczególnych gałęzi prawa oraz potrafi dobierać historyczne źródła prawa do konkretnych przypadków i analizować przepisy, znajdujące zastosowanie do faktów z

przeszłości | K_U02

U-2: potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu teorii i historii prawa | K_U05

U-3: potrafi współdziałać z innymi studentami w trakcie analizy tekstów źródłowych oraz kierować grupą przy realizacji prac zespołowych| K_U10

K-1: jest gotów do przestrzegania i rozpowszechniania wzorców etycznego i praworządnego zachowania prawnika | K_K04

K-2: jest gotów do rozwijania dorobku nauk prawniczych i podtrzymywania etosu zawodu prawnika | K_U05

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne i periodyzacja

2. Monarchia patrymonialna - społeczeństwo, stanowisko monarchy i zarząd państwa, sądy

3. Monarchia stanowa - Regnum Poloniae i Corona Regni Poloniae, źródła prawa, organizacja i prawo stanów, ustrój państwowy, organizacja sądownictwa

4. Prawo sądowe polskiego średniowiecza, prawo sądowe, prawo prywatne, prawo karne, dawny polski proces sądowy

5. Rzeczpospolita szlachecka - źródła prawa (w tym prace kodyfikacyjne w Koronie i W. Ks. Litewskim), ustrój społeczny, ustrój polityczny, sądownictwo, charakterystyka przemian w prawie sądowym

6. Okres reform i upadku Rzeczpospolitej 1764-1795

7. Ustrój i prawo na ziemiach polskich w dobie zaborów: Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, Rzeczpospolita Krakowska, zabór pruski, Wielkie Księstwo Poznańskie, Galicja - źródła prawa, ustrój społeczny, ustrój władz, organizacja sądownictwa i prawo sądowe

8. Ziemie polskie w czasie I wojny światowej, tworzenie ograniczonej państwowości polskiej

9. II Rzeczpospolita: odrodzenie państwa, ewolucja ustroju politycznego, stan prawny w poszczególnych działach prawa sądowego, prace nad kodyfikacją, unifikacja i charakterystyka prawa sądowego (kpk, kpc, kk, kz i kh)

10. Ustrój i prawo na ziemiach polskich pod okupacją w czasie II wojny światowej

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wiesław Tekely 201/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0