Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstw E-FR-LS-O.11
Wykład (W) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Karpuś P. (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2006.

2. Brigham E. F., Podstawy zarządzania finansami, t I, II i III, PWE, Warszawa 1996

3. Brigham E. F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, t I i II, PWE, Warszawa 2000.

4. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansami, t I i II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998

5. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2000

6. Mosionek-Schweda M., Spychała-Krzesaj B., Prawne i finansowe aspekty prowadzenia małego i średniego przedsiębiorstwa,

Difin, Warszawa 2015.

7. Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red.: A. Bielawska, C.H.Beck, Warszawa 2009.

8. Olzacka B., R. Pałczynska-Gosciniak, Jak oceniać firmę - metodyka badania, przykłady liczbowe, ODDK, Gdansk 2007.

8. Pomykalska B., Pomykalski P, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2014.

9. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2016.

10. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2010.

11. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Oficyna Wydawnicza

Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Absolwent zna i rozumie:

K_W01 (+++) - pojęcia używane w finansach i rachunkowości, teorie i metody badań wyjaśniające złożone zależności między nimi oraz ich zastosowania w identyfikowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów gospodarczych

K_W02 (+) - charakter i miejsce nauk ekonomicznych oraz ich relacje do innych nauk (prawo, socjologia, psychologia)

K_W03 (+) - charakter i zasady działania struktur i instytucji ekonomicznych i finansowych w wymiarze regionalnym, krajowym i globalnym

K_W04 (++) - relacje między podmiotami gospodarującymi oraz instytucjami społeczno-gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej

K_W05 (+) - cechy człowieka jako podmiotu gospodarującego oraz podstawowe mechanizmy oddziałujące na zachowania konsumenta, pracownika, menedżera i przedsiębiorcy

K_W07 (++) - podstawowe metody oceny efektywności poszczególnych obszarów gospodarowania (analiza finansowa, analiza przedsiębiorstwa)

K_W08 (+) - uwarunkowania ekonomiczne, prawne, organizacyjne i etyczne oddziałujące na struktury i instytucje gospodarcze

K_W09 (+) - zasady rejestrowania zdarzeń gospodarczych w podmiotach i instytucjach oraz normy i standardy rachunkowości i sprawozdawczości

K_W11 (+) - fundamentalne dylematy współczesnej gospodarki i całej cywilizacji

K_W12 (+) - podstawy działania mechanizmu rynkowego

K_W15 (++) - podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w tym sposoby finansowania przedsiębiorstw

Umiejętności: Absolwent potrafi:

K_U01 (+) - dostrzegać i prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych

K_U02 (+) - wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz analizowania i prognozowania procesów i zjawisk w przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej

K_U03 (++) - prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

K_U04 (+) - posługiwać się przepisami prawa oraz systemami normatywnymi (rachunkowość, podatki) w celu rozwiązania konkretnych problemów i podejmowania odpowiednich działań

K_U06 (+) - pozyskiwać informacje dotyczące zjawisk i procesów gospodarczych oraz dokonywać ich krytycznej oceny i analizy z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych dla rozstrzygania dylematów finansowych w przedsiębiorstwie, gospodarce narodowej i Unii Europejskiej

K_U07 (+) - komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

K_U09 (+) - brać udział w debacie, przedstawiać własne stanowisko, dyskutować z innymi

K_U12 (+) - planować i organizować pracę własną oraz pracę zespołu, współdziałać z innymi osobami w ramach pracy grupowej

Kompetencje społeczne: Absolwent jest gotów:

K_K01 (+) - przeprowadzania krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz podejmowania działań na rzecz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

K_K02 (+) - uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; zasięgania opinii eksperckich w razie trudności

K_K04 (+) - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; podejmowania działalności gospodarczej

K_K05 (+) - zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu:

Test zaliczeniowy sprawdzający wiedzę przekazaną w trakcie wykładu, złożony z pytań zamkniętych z jedną poprawną odpowiedzią, pytaniami otwartymi i zadaniami.

Ocena z testu zostanie ustalona na podstawie skali:

0-50% ndst; 51-60% dst; 61-70% dst+; 71-80% db; 81-90% db+; 91-100% bdb.

Zakres tematów:

1. Podstawowe cele i instrumenty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Pojęcie i klasyfikacje przedsiębiorstw. Cele finansowe i niefinansowe przedsiębiorstw. Istota zarządzania finansami. Cel oraz instrumenty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Mierniki celu: zysk księgowy i wartość przedsiębiorstwa. Model Du Ponta. Zależność między zyskiem księgowym a zyskiem ekonomicznym. Zasady polityki finansowej. Różnice między dyrektorem finansowym a głównym księgowym. Funkcje dyrektora finansowego. Teoria agencji i koszty agencji. Hipoteza asymetrii informacji i sygnalizacji.

2. Stopa procentowa i jej charakterystyka. Definicja stóp procentowych, podziała stóp procentowych, metody wyznaczania stopy procentowej, funkcje stopy procentowej, struktura czasowa stopy procentowej.

3. Wartość pieniądza w czasie. Odsetki proste a złożone, wartość bieżąca i wartość przyszła dla przepływów jednorazowych, wielokrotnych w różnych wysokościach i dla rent.

4. Analiza portfelowa. Dochód z akcji – oczekiwana stopa zwrotu. Ryzyko akcji – odchylenie standardowe stóp zwrotu. Rodzaje ryzyka. Cechy portfela. Portfel akcji dwóch spółek. Portfela akcji wielu spółek. Budowa krzywej CML. Portfel zawierający akcje i instrumenty wolne od ryzyka. Krzywa SML. Model CAPM. Współczynnik beta i jego charakterystyka.

5. Źródła finansowania przedsiębiorstw. Rodzaje i charakterystyka środków finansowych i źródeł finansowania: akcje, zyski, amortyzacja, sprzedaż aktywów, faktoring, forfaiting, sekurytyzacja, finansowanie hybrydowe, kredyty długoterminowe, obligacje, leasing, krótkoterminowe kredyty, krótkoterminowe papiery wartościowe, zobowiązania handlowe.

6. Koszt kapitału i średnioważony koszt kapitału. Koszt kapitału a ryzyko wykorzystania danego rodzaju źródła finansowania. Dostępność źródeł finansowania w kolejnych etapach rozwoju podmiotu. Liczenie kosztu kapitału własnego i obcego. Średnioważony koszt kapitału - definicja, funkcje.

7. Zarządzanie strukturą kapitału. Pojęcie kapitału i struktury kapitału. Zakres decyzyjny zarządzania kapitałem. Kształtowanie poziomu kapitału. Kształtowanie struktury kapitału. Czynniki determinujące strukturę kapitału. Próg rentowności, dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa.

8. Zależność pomiędzy wartością przedsiębiorstwa a strukturą kapitału. Model Modiglianiego Millera w wersji bez podatków dochodowych. Model Modiglianiego Millera z podatkiem dochodowym od przedsiębiorstwa. Model Millera. Model struktury kapitału z uwzględnieniem kosztów agencji i bankructwa. Teoria hierarchii źródeł finansowania

9. Polityka dywidend. Istota polityki dywidend. Zależność pomiędzy kursem akcji a dywidendami. Teorie polityki dywidend. Praktyczne rozwiązania w zakresie polityki dywidend. Czynniki determinujące politykę dywidend. Inne formy transferu dochodu do akcjonariuszy

10. Krótkoterminowe decyzje finansowe i inwestycyjne. Podstawy bieżącego zarządzania finansami, strategie zarządzania kapitałem pracującym.

11. Zarządzanie zapasami, zarządzanie środkami pieniężnymi, polityka kredytowa i zarządzanie należnościami.

12. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Istota ryzyka gospodarczego, źródła ryzyka, etapy zarządzania ryzykiem, model zarządzania ryzykiem.

13. Fuzje i przejęcia.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna Prezi, Power Point, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, metoda 6-3-5, opracowanie infografiki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Jaworzyńska 98/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)