Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie F-FLZ.93
Seminarium licencjackie (SEM-LIC) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1, praca pisemna, dyskusja
W2, praca pisemna, dyskusja
W3, praca pisemna, dyskusja
U1, praca pisemna, dyskusja
U2, praca pisemna, dyskusja
U3, praca pisemna, dyskusja
K1, praca pisemna, dyskusja
K2, praca pisemna, dyskusja
K3, praca pisemna, dyskusja
Uwagi: Student powinien mieć dostęp do aplikacji MS Teams lub platformy Wirtualny Kampus oraz posiadać urządzenie, które umożliwia aktywne uczestnictwo w zajęciach zdalnych w czasie synchronicznym.
Literatura:

Literatura do przedmiotu ustalana jest indywidualnie w przypadku każdego prowadzącego seminarium i tematu pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, ma w podstawowym stopniu uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu zagadnień stanowiących przedmiot seminarium, w tym najnowszych osiągnięć K_W01, H1A_W01

W2, ma wiedzę na temat poprawnych sposobów argumentacji przy uzasadnianiu formułowanych poglądów; dysponuje w zaawansowanym stopniu wiedzą na temat metod analizy różnorakich elementów kultury K_W07, H1A_W07

W3, zna zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej K_W08, H1A_W08, S1A_W10

Umiejętności:

U1, potrafi wyszukiwać i selekcjonować informacje, stosownie do problematyki seminarium K_U01, H1A_U01

U2, potrafi postawić problem teoretyczny, dokonać jego analizy, sformułować jego rozwiązanie, poddać pod dyskusję, we współpracy z promotorem i innymi uczestnikami seminarium –stosownie do problematyki seminarium K_U02, H1A_U02

U3, potrafi przedstawić wyniki swoich badań w wystąpieniach ustnych oraz pracach pisemnych, w tym w pracy licencjackiej K_U08, H1A_U08, S1A_U09

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji; docenia wartość pracy grupowej K_K01, H1A_K01, H1A_K06, S1A_K01, K_K02, H1A_K02, S1A_K02

K2, akceptuje potrzebę przestrzegania prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej K_K04, H1A_K04, S1A_K04

K3,docenia oraz rozumie wartość i potrzebę przyjmowania postaw zindywidualizowanych i twórczych oraz promujących przedsiębiorczość K_K06, H1A_K06, S1A_K07, S1A_K0

Metody i kryteria oceniania:

ocena przygotowania do zajęć, ocena udziału w dyskusji, ocena przygotowania pracy licencjackiej

Zakres tematów:

Tematy seminariów są ustalane odrębnie dla poszczególnych seminariów prowadzonych w danym roku akademickim.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, analiza tekstów źródłowych, przygotowywanie referatów, przygotowanie pracy licencjackiej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Lesław Hostyński 2/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Honorata Jakuszko 2/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Kosior 3/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Cezary Mordka 4/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0