Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka regionalna E-E-LS-O.19
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=15116
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Podstawa zaliczenia: kolokwium pisemne na końcu semestru w formie testu na platformie Wirtualny Kampu.

Uzupełniająca odpowiedź ustna w I terminie.

Ponadto: ocena bieżącego przygotowania do zajęć w formie quizów (m.in. Kahoot, learningapps.org)
Uwagi: Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Wirtualny Kampus UMCS oraz programu MS Teams.

Na zajęciach obowiązują następujące zasady:
- obowiązek bieżącego usprawiedliwiania nieobecności,
- maksymalnie jedna nieusprawiedliwioną nieobecność w ciągu semestru.
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kubiak K., Klastry - czynnik wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju regionów, w: "Przedsiębiorczość i zarządzanie", t. XVIII, z. 12, cz. 2, 2017, s. 109-124.

2. Mika, B., Pingwin czy orzeł? Społeczny charakter wiedzy na przykładzie kalifornijskiej Doliny Krzemowej, w: "Studia Krytyczne", nr 4, 2017, s. 131-150.

3. Pająk, K. Dahlke P., Kvilinskyi O., Determinanty rozwoju regionalnego - współczesne odniesienie, w: "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 9, 2016, s. 109-122.

4. Pudlik M., Garus C., Jak feniks z popiołów. Rozwój struktur metropolitalnych w Zagłębiu Ruhry jako wzór dla rozwoju Górnego Śląska?, w: „Studia Regionalne i Lokalne”, 1(35), 2009, s. 32-51.

5. Strużycki, M. (red. nauk.), Przedsiębiorstwo, region, rozwój, Diffin, Warszawa 2011.

6. Strzelecki Z. (red. nauk.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2008 (podręcznik dostępny online w systemie IbukLibra)

Literatura uzupełniająca:

1. Parysek J., Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju, w: „Studia KPZK”, 2018, s. 37-56.

2. Taylor R. P., A Review of Industrial restructuring in the Ruhr Valley and Relevant Points for China, 2015, https://c2e2.unepdtu.org/wp-content/uploads/sites/3/2016/04/industrial-restructuring-in-the-ruhr-valley.pdf [05.11.2021].

3. Tuziak A., Peryferyjność a nierówności i dysproporcje rozwojowe na poziomie regionalnym, w "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 59 (2/2019), s. 131-148.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Absolwent zna i rozumie:

- elementarną terminologię używaną w ekonomii regionalnej (K_W01),

- cechy człowieka jako podmiotu gospodarującego oraz podstawowe mechanizmy oddziałujące na zachowania przedsiębiorców oraz jakość życia mieszkańców regionów i miast (K_W04),

- metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania, analizy i prezentacji danych regionalnych (K_W07).

Umiejętności. Absolwent potrafi:

- dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze (K_U01),

- analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze oraz społeczne z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi ekonomicznych, w tym analizy danych statystycznych (K_U02),

- brać udział w debacie poświęconej zagadnieniom rozwoju miast, przedstawiać swoje opinie, dyskutować z innymi uczestnikami debaty (K_U07).

Kompetencje społeczne. Absolwent jest gotów do:

- krytycznej samooceny swojej wiedzy i umiejętności oraz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (K_K01),

- uznawania znaczenia wiedzy ekonomicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów (K_K02),

- odpowiedzialnego przygotowania się do swojej pracy oraz uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i pozyskanych umiejętności (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena NB

Student/-ka nie uczestniczy w zajęciach, nie stawia się na konsultacjach ani nie uczestniczy w kolokwium z nieznanych prowadzącemu przyczyn.

Ocena 2

Student/-ka nie spełnia wymagań na żadną z wyższych ocen i/lub przekroczył/-a dozwoloną liczbę nieobecności nieusprawiedliwionych.

Ocena 3

Student/-ka:

• regularnie uczestniczy w zajęciach oraz wykonuje na nich prace grupowe i indywidualne,

• uzyskuje na kolokwium co najmniej 50% punktów,

Ocena 3.5

Student/-ka:

• regularnie uczestniczy w zajęciach oraz wykonuje na nich prace grupowe i indywidualne,

• uzyskuje na kolokwium co najmniej 60% punktów.

Ocena 4

Student/-ka:

• regularnie uczestniczy w zajęciach oraz wykonuje na nich prace grupowe i indywidualne,

• uzyskuje na kolokwium co najmniej 70% punktów.

Ocena 4.5

Student/-ka:

• regularnie uczestniczy w zajęciach oraz wykonuje na nich prace grupowe i indywidualne.

• uzyskuje na kolokwium co najmniej 80% punktów.

Ocena 5:

Student/-ka:

• regularnie uczestniczy w zajęciach, wykonuje na nich prace grupowe i indywidualne; wyróżnia się aktywnością, realizuje z sukcesem zadania dodatkowe,

• uzyskuje na kolokwium co najmniej 90% punktów.

Zakres tematów:

1. Uwarunkowania rozwoju regionów.

2. Rozwój zrównoważony.

3. Ewolucja Zagłębia Ruhry.

4. Innowacje w regionach i miastach

5. Miasta inteligentne.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja w grupach i w plenum

Analiza studiów przypadku

Analiza danych statystycznych

Wirtualna gra symulacyjna

Praca nad projektem

Zajęcia przeprowadzane są przy pomocy narzędzi e-learningu, w tym Wirtualnego Kampusu, programu MS Teams oraz platofrmy economic-games.com.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Piotr Wetoszka 22/25 szczegóły
2 co drugi wtorek (parzyste), 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Piotr Wetoszka 24/25 szczegóły
3 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Piotr Wetoszka 25/25 szczegóły
4 co drugi wtorek (parzyste), 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Piotr Wetoszka 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0