Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria E-E-LS-O.3
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Obecność na zajęciach.
Aktywność na zajęciach.
Dwa kolokwia zaliczeniowe.
Literatura:

Podstawowa

1. Sobczyk, M. (2013). Ekonometria. Wydawnictwo C.H. Beck.

2. Kufel, T. (2009). Ekonometria: Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uzupełniająca

1. Greene, W. H. (2018). Econometric analysis (Eighth edition). Pearson.

2. Wooldridge, J. M. (2016). Introductory econometrics: A modern approach (Sixth edition, student edition). Cengage Learning.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

- K_W01 terminologię używaną w ekonomii, jej źródła oraz zastosowania w identyfikowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów ekonomicznych;

- K_W07 metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych;

- K_W08 standardowe metody ekonometryczne oraz metody badań operacyjnych w obszarze analizy i prezentacji danych społecznoekonomicznych.

Umiejętności: absolwent potrafi:

- K_U01 dostrzegać i prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z wykorzystaniem nabytej wiedzy ekonomicznej;

- K_U11 planować i organizować pracę własną i pracę w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

- K_K01 krytycznej samooceny swojej wiedzy i umiejętności oraz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;

- K_K07 zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach

Aktywność na zajęciach

Zaliczenia pisemne konwersatoriów (dwa kolokwia) zaliczane od minimum 60%.

Zakres tematów:

1. Rodzaje danych i zmiennych statystycznych.

2. Model ekonometryczny i jego elementy.

3. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów.

4. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów.

5. Modele nieliniowe.

6. Modele ze zmiennymi przekształconymi logarytmicznie.

7. Modele ze zmiennymi jakościowymi w roli zmiennych objaśnianych (logit) i objaśniających.

8. Modele dynamiczne (ze skończonym rozkładem opóźnień (DL), autoregresyjny (AR), autoregresyjny z rozkładem opóźnień (ADL), z geometrycznym rozkładem opóźnień (Koycka).

Metody dydaktyczne:

1. Omówienie

2. Prezentacja sposobu wykonania analiz w programach specjalistycznych.

3. Prezentacja multimedialna.

4. Studium przypadku (studium przykładowe).

5. Metody i narzędzia kształcenia na odległość.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Arleta Kędra 20/20 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Arleta Kędra 20/20 szczegóły
3 każdy piątek, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Arleta Kędra 20/20 szczegóły
4 każdy piątek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Arleta Kędra 20/20 szczegóły
5 każdy piątek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Arleta Kędra 18/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)