Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materialne i proceduralne prawo podatkowe E-FR-2S-PF.1
Wykład (W) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aexiV6sznVBM2o5jEpDTsc0gj1CHaFppL_Dv3CHdmnHo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=684069a1-006c-461d-a265-a9bb5f96e802&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin testowy
Uwagi: Wykład jest realizowany z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Zajęcia obejmują wykład. Studiowanie "Materialnego i proceduralnego prawa podatkowego" wymaga od studenta znajomości podstaw z zakresu problematyki prawa podatkowego, tj. w szczególności posiadania wiedzy z zakresu teorii podatków i systemów podatkowych. Program "Materialnego i proceduralnego prawa podatkowego" obejmuje podstawowy zakres wiedzy z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz procedury podatkowej.
Literatura:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Efekty uczenia się:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na podstawie: zaliczenia pisemnego. Zaliczenie składa się z 20 pytań testowych (jedno- lub wielokrotnego wyboru). W przypadku pytań jednokrotnego wyboru nie ma ujemnych punktów za błędną odpowiedź. W przypadku pytań wielokrotnego wyboru, są cząstkowe ujemne punkty za nieprawidłowe odpowiedzi. Każda odpowiedź na pytanie punktowana jest w skali od 0 do 1. Na udzielenie odpowiedzi jest przewidzianych 20 minut (od momentu uruchomienia testu).

Zaliczenie pisemne wykładu odbędzie się w sesji egzaminacyjnej.

Zakres tematów:

- podatek jako podstawowy rodzaj pieniężnej daniny publicznej

- związki prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa

- źródła prawa podatkowego

- sposoby powstawania oraz wygasania zobowiązań podatkowych

- zasady liczenia terminów w prawie podatkowym

- ustrojowe prawo podatkowe

- organy podatkowe i administracja podatkowa

- właściwość organów podatkowych

- rozwiązania ograniczające ryzyko podatkowe podatników / płatników

- czynności sprawdzające, kontrola podatkowa

- zasady ogólne postępowania podatkowego

- ogólna charakterystyka przebiegu postępowania podatkowego

- nadzwyczajne tryby weryfikacji ostatecznych decyzji podatkowych

- kontrola podatkowa a kontrola celno-skarbowa

Metody dydaktyczne:

- wykład / wykład problemowy / wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją multimedialną

- E-learning – kształcenia na odległość w trybie synchronicznym

- udostępnienie materiałów dydaktycznych

- czat

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Matysek 25/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0