Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznes plan E-FR-LS-FiOP.6
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: efekty uczenia się w zakresie wiedzy - praca pisemna końcowa
efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych i umiejętności - prace zespołowe projektowe, aktywność na zajęciach
Literatura:

Filipczuk J., Szczepankowski P. J., Biznes plan w teorii i praktyce zarządzania, WSZiM, Sochaczew 2005

Czepurko A., Łukaszewicz A., Biznesplan w praktyce zarządzania firmą, WSHiP im. R. Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2005

Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, CeDeWuSp z o.o., Warszawa 2007

Opolski K., Waśniewski K., Biznes plan, jak go budować i analizować, CeDeWuSp z o.o., Warszawa 2007

Ciechan-Kujawa M., Biznes plan. Standardy i praktyka, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2007

Ingram M., Zasady i techniki sporządzania biznes planów, AE Katowice 2000.

Pasieczny J., Biznesplan. Problemy i metody, WydWSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza

– zna elementarną terminologię używaną w finansach i rachunkowości i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (S1A W01, S1A W04)

– zna podstawowe metody oceny efektywności poszczególnych obszarów gospodarowania (analiza finansowa, analiza przedsiębiorstwa) (S1A W06)

– posiada podstawową wiedzę o rejestrowaniu zdarzeń gospodarczych w podmiotach i instytucjach (S1A W07)

– posiada podstawową wiedzę o sposobach i technikach finansowania przedsiębiorstw (S1A W08)

Umiejętności

– potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze (S1A U01)

– potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w przedsiębiorstwie i gospodarce rynkowej (S1A U02)

– potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych (S1A U03)

– potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do identyfikacji zasad działania podmiotów gospodarujących (S1A U02, S1A U03)

– potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (S1A U05)

– potrafi przeprowadzić ocenę efektywności podstawowych (prostych) projektów gospodarczych (S1A U05)

– wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania podstawowych dylematów finansowych w przedsiębiorstwie, gospodarce narodowej i UE (S1A U06)

Kompetencje społeczne

– potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji zadań własnych i grupowych (S1A K03)

– ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań gospodarczych (S1A K07)

–ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej (S1A K04, S1A K06)

– odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności (S1A K 06)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach - 5%, ocena z projektu zespołowego - 35%, ocena z zaliczenia końcowego pisemnego - 60%

Zakres tematów:

Elementy prognoz finansowych: założenia makroekonomiczne, założenia dotyczące rynku, na którym działa przedsiębiorstwo, założenia dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa, prognoza sprawozdań finansowych, analiza ryzyka. Ocena projektów inwestycyjnych. Metody oceny projektów gospodarczych. Metoda wartości kapitałowej netto - NPV. Metoda wewnętrznej stopy zwrotu – IRR.

Metody dydaktyczne:

Symulacja biznesowa, metoda projektów, analiza przypadków, wykorzystanie technik kształcenia na odległość, metody aktywizowania i kreatywnego myślenia (np. metoda WCU, metoda kuli śnieżnej), stosowanie oprogramowania (arkusz kalkulacyjny)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Elżbieta Bukalska 28/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)