Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza finansowa E-FR-LS-O.15
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: efekty uczenia się w zakresie wiedzy: praca pisemna I, praca pisemna II
efekty uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych: praca projektowa zespołowa, aktywność na zajęciach
Uwagi: Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu Microsoft Teams
Zaliczenie końcowe będzie przeprowadzone przy wykorzystaniu Wirtualnego Kampusu UMCS
Literatura:

Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Skowronek C. (red.), Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Karpuś P. (red.), Zarządzanie finansami, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Absolwent zna i rozumie:

K_W01 (++) - pojęcia używane w finansach i rachunkowości, teorie i metody badań wyjaśniające złożone zależności między nimi oraz ich zastosowania w identyfikowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów gospodarczych

K_W02 (++) - charakter i miejsce nauk ekonomicznych oraz ich relacje do innych nauk (prawo, socjologia, psychologia)

K_W05 (+) - cechy człowieka jako podmiotu gospodarującego oraz podstawowe mechanizmy oddziałujące na zachowania konsumenta, pracownika, menedżera i przedsiębiorcy

K_W06 (++) - metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie, analizowanie i prezentowanie danych ekonomicznych i społecznych społeczno-gospodarczych, opisywanie struktur i instytucji społeczno-gospodarczych

K_W07 (++) - podstawowe metody oceny efektywności poszczególnych obszarów gospodarowania (analiza finansowa, analiza przedsiębiorstwa)

K_W09 (+) - zasady rejestrowania zdarzeń gospodarczych w podmiotach i instytucjach oraz normy i standardy rachunkowości i sprawozdawczości

K_W11 (+) - fundamentalne dylematy współczesnej gospodarki i całej cywilizacji

K_W15 (+) - podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w tym sposoby finansowania przedsiębiorstw

Umiejętności: Absolwent potrafi:

K_U01 (+) - dostrzegać i prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych

K_U02 (+) - wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz analizowania i prognozowania procesów i zjawisk w przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej

K_U03 (++) - prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

K_U05 (++) - przeprowadzić ocenę efektywności prostych projektów gospodarczych

K_U07 (+) - komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

K_U09 (+) - brać udział w debacie, przedstawiać własne stanowisko, dyskutować z innymi

K_U12 (+) - planować i organizować pracę własną oraz pracę zespołu, współdziałać z innymi osobami w ramach pracy grupowej

Kompetencje społeczne: Absolwent jest gotów do:

K_K01 (+) - przeprowadzania krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz podejmowania działań na rzecz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

K_K02 (+) - uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; zasięgania opinii eksperckich w razie trudności

Metody i kryteria oceniania:

obecność, aktywność na zajęciach -10%, praca pisemna I - 20%, praca pisemna II - 50%, praca projektowa zespołowa - 20%

Zakres tematów:

1. Istota i metody analizy

2. Inflacja a jakość danych

3. Sprawozdania finansowe i ich wstępna analiza (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów Pieniężnych)

4. Rachunek Wartości dodanej

5. Analiza wskaźnikowa (Wskaźniki płynności, rentowności, sprawności, zadłużenia, rynku kapitałowego)

6. System dekompozycji wskaźników (Piramida Du Ponta)

7. Analiza dyskryminacyjna

8. Podstawy analizy bieżącej i przyszłej – dyskontowanie i kapitalizacja

9. Ocena projektów gospodarczych

10. Wycena wartości przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna

Dyskusja dydaktyczna

Konsultacje

Metoda projektów

Objaśnienie lub wyjaśnienie

Wykład konwersatoryjny

pozyskiwanie danych z dostępnych baz danych (emis, notoria)

wykorzystywanie oprogramowania excel, power point

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Kamil Mazurkiewicz 22/28 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Anna Maziarczyk 27/28 szczegóły
3 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Kamil Mazurkiewicz 24/28 szczegóły
4 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Anna Maziarczyk 28/28 szczegóły
5 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, (sala nieznana)
Kamil Mazurkiewicz 25/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)