Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza finansowa E-FR-LS-O.15
Wykład (W) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa63ad14dc21c43e68532251ef6fbce28%40thread.tacv2/conversations?groupId=43e7729f-4420-4a70-8fac-8fe6b4ba87dd&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: efekty uczenia się w zakresie wiedzy: praca pisemna końcowa,
efekty uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych: praca projektowa zespołowa
Literatura:

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie wydanie V, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych – wydanie trzecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

Zaleska M., Ocena ekonomiczno–finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2002

Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza: Absolwent zna i rozumie:

K_W01 (++) - pojęcia używane w finansach i rachunkowości, teorie i metody badań wyjaśniające złożone zależności między nimi oraz ich zastosowania w identyfikowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów gospodarczych

K_W02 (++) - charakter i miejsce nauk ekonomicznych oraz ich relacje do innych nauk (prawo, socjologia, psychologia)

K_W05 (+) - cechy człowieka jako podmiotu gospodarującego oraz podstawowe mechanizmy oddziałujące na zachowania konsumenta, pracownika, menedżera i przedsiębiorcy

K_W06 (++) - metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie, analizowanie i prezentowanie danych ekonomicznych i społecznych społeczno-gospodarczych, opisywanie struktur i instytucji społeczno-gospodarczych

K_W07 (++) - podstawowe metody oceny efektywności poszczególnych obszarów gospodarowania (analiza finansowa, analiza przedsiębiorstwa)

K_W09 (+) - zasady rejestrowania zdarzeń gospodarczych w podmiotach i instytucjach oraz normy i standardy rachunkowości i sprawozdawczości

K_W11 (+) - fundamentalne dylematy współczesnej gospodarki i całej cywilizacji

K_W15 (+) - podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w tym sposoby finansowania przedsiębiorstw

Umiejętności: Absolwent potrafi:

K_U01 (+) - dostrzegać i prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych

K_U02 (+) - wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz analizowania i prognozowania procesów i zjawisk w przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej

K_U03 (++) - prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

K_U05 (++) - przeprowadzić ocenę efektywności prostych projektów gospodarczych

K_U07 (+) - komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

K_U09 (+) - brać udział w debacie, przedstawiać własne stanowisko, dyskutować z innymi

K_U12 (+) - planować i organizować pracę własną oraz pracę zespołu, współdziałać z innymi osobami w ramach pracy grupowej

Kompetencje społeczne: Absolwent jest gotów do:

K_K01 (+) - przeprowadzania krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz podejmowania działań na rzecz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

K_K02 (+) - uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; zasięgania opinii eksperckich w razie trudności

Metody i kryteria oceniania:

obecność i aktywność na zajęciach, praca pisemna końcowa - 80%, praca projektowa zespołowa - 20%

Zakres tematów:

Analiza finansowa i jej rola w procesie zarządzania jednostką gospodarczą - metody analizy. Źródła informacji wykorzystywane w analizie. Wstępna analiza sprawozdań finansowych - bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym. Ocena kondycji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej - wskaźniki: płynności, aktywności (rotacji), stopnia zadłużenia, możliwości obsługi długu i rentowności. System dekompozycji wskaźników, piramida Du'Ponta. Próg rentowności. Ocena struktury i kosztu kapitałów. Ocena jednostki gospodarczej na podstawie wartości dodanej. Wycena jednostki gospodarczej. Systemy i sposoby oceny pogarszającej się sytuacji finansowej jednostki gospodarczej - systemy wczesnego ostrzegania, analiza dyskryminacyjna. Systemy rankingowe i ratingowe. Metody oceny projektów inwestycyjnych.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, analiza przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bukalska 126/150 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)