Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza finansowa E-FR-LN-O.15
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: efekty uczenia się w zakresie wiedzy: praca pisemna końcowa,
efekty uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych: praca projektowa zespołowa
Uwagi: Zajęcia są realizowane z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, MS Teams i Wirtualny Kampus
Literatura:

Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Skowronek C. (red.), Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Karpuś P. (red.), Zarządzanie finansami, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-zna elementarną terminologię używaną w finansach i rachunkowości i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych

dyscyplin naukowych

-zna standardowe metody statystyczne i narzędzia gromadzenia analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych

-zna podstawowe metody oceny efektywności poszczególnych obszarów gospodarowania (analiza finansowa, analiza przedsiębiorstwa)

-posiada podstawową wiedzę o rejestrowaniu zdarzeń gospodarczych w podmiotach i instytucjach

Umiejętności:

-potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do dokonywania obserwacji zjawisk i procesów w przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej

-potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych

-potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

-potrafi przeprowadzić ocenę efektywności podstawowych (prostych) projektów gospodarczych

-potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia do analizy zjawisk gospodarczych

Kompetencje społeczne:

-jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania ekonomiczne

-potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji zadań własnych i grupowych

-odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

obecność i aktywność na zajęciach, praca pisemna końcowa - 80%, praca projektowa zespołowa - 20%

Zakres tematów:

1. Istota i metody analizy

2. Inflacja a jakość danych

3. Sprawozdania finansowe i ich wstępna analiza (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów Pieniężnych)

4. Rachunek Wartości dodanej

5. Analiza wskaźnikowa (Wskaźniki płynności, rentowności, sprawności, zadłużenia, rynku kapitałowego)

6. System dekompozycji wskaźników (Piramida Du Ponta)

7. Analiza dyskryminacyjna

8. Podstawy analizy bieżącej i przyszłej – dyskontowanie i kapitalizacja

9. Ocena projektów gospodarczych

10. Wycena wartości przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne:

Wykorzystanie narzędzi kontaktu na odległość:MS Teams oraz Wirtualny Kampus

Prezentacja multimedialna

Dyskusja dydaktyczna

Konsultacje

Metoda projektów

Objaśnienie lub wyjaśnienie

Wykład konwersatoryjny

wykorzystanie technik kształcenia na odległość

korzystanie z danych z dostępnych baz danych (emis, notoria)

korzystanie z oprogramowania excel, power point

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Maziarczyk 21/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Maziarczyk 20/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Maziarczyk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)