Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse międzynarodowe E-E-2S-O.7
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Wiedza:
• aktywny udział w wykładzie oraz ćwiczeniach, zaliczenie kolokwium z ćwiczeń i egzaminu pisemnego z treści obejmującej ćwiczenia i wykłady
Umiejętności:
• ocena merytoryczna referatów/prezentacji przygotowywanych przez studentów indywidualnie i zespołowo, zaliczenie kolokwium z ćwiczeń i egzaminu pisemnego z treści obejmującej ćwiczenia i wykłady
Kompetencje społeczne:
• obserwacja postawy, wypowiedzi i pracy studentów w trakcie ćwiczeń
Uwagi: Ćwiczenia są realizowane z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams i Wirtualnego Kampusu.
Literatura:

PODSTAWOWA

1. J. Bilski, M. Janicka, T. Miziołek, Międzynarodowy system finansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016. IBUKlibra: http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/book/157778.

2. B. Bernaś (red.), Finanse międzynarodowe, Wyd. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021. IBUKlibra: http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/reader/finanse-miedzynarodowe-bogumil-bernas-361.

3. L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej i strefy euro, SGH, Warszawa 2020. IBUKlibra: http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/reader/finanse-unii-europejskiej-leokadia-oreziak-1030.

4. K. Twarowska-Mól, Międzynarodowy system walutowy. Od złota do waluty cyfrowej, CeDeWu, Warszawa 2021.

5. M. Gruszczyński, Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, Wyd. 2, CeDeWu, Warszawa 2018.

6. P. Krugman, M. Obstfeld, M. Melitz, International Finance: Theory and Policy, ‎ Pearson Education Limited; 12th edition, 2022.

7. F.S. Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 12th edition, Pearson, 2018.

8. K. Zielińska-Lont, Unia bankowa i jej znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020. IBUKlibra: http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/reader/unia-bankowa-i-jej-znaczenie-dla-funkcjonowania-sektora-bankowego-klaudia-zielinska-lont-230099.

UZUPEŁNIAJĄCA

1. T. Bhogal, A. Trivedi, International Trade Finance: A Pragmatic Approach, ‎ Palgrave Macmillan; 2nd ed., 2019.

2. P. Kowalewski, G. Tchorek, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, NBP, Warszawa 2010.

3. K. Lutkowski, Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

4. B. Mucha-Leszko, Strefa euro. Wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Wyd. UMCS, Lublin 2007.

5. J. N. Kallianiotis, Foreign Exchange Rates and International Finance. New York: Nova 2019 (Business, Technology and Finance Ser). Baza EBSCO E-book Collection w BG, https://search-1ebscohost-1com-16e5v7xq91721.han.bg.umcs.edu.pl/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=2235579&lang=pl&site=ehost-live .

6. W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce, NBP, Warszawa 2012.

7. B. Mucha-Leszko, M. Kąkol,, Globalizacja i zmiany w układzie sił gospodarczych a międzynarodowy system walutowy [w:] E. Molendowski (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 313-322.

8. K. Sobański, Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1 Student opisuje ze zrozumieniem pojęcia, metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między zjawiskami i procesami w różnych obszarach finansów międzynarodowych. K_W01

W2 Student zna ewolucję i właściwie charakteryzuje podstawy teoretyczne polityki pieniężnej, fiskalnej, dewizowej, kursu walutowego i optymalnego obszaru walutowego oraz poprawnie interpretuje ich wzajemne zależności. K_W02

W3 Student poprawnie porządkuje wszystkie elementy międzynarodowego systemu finansowego i przedstawia ich rolę w tym systemie. W szczególności wymienia funkcje międzynarodowych instytucji finansowych i określa ich wpływ na funkcjonowanie gospodarki w wymiarze regionalnym (w tym w UE) i globalnym. K_W03

W4 Student wskazuje i wyjaśnia aktualne problemy finansów międzynarodowych, jak np. globalne nierównowagi płatnicze czy nierównomierny rozkład rezerw walutowych pomiędzy krajami w gospodarce światowej. K_W04

W5 Student dobrze rozpoznaje metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie danych dotyczących międzynarodowych rynków finansowych i polityki finansowej w wymiarze krajowym, regionalnym i globalnym. K_W06

W6 Student wyjaśnia normy prawne obowiązujące w skali globalnej i regionalnej, jak np. standardy bazylejskie czy wspólne regulacje w ramach rynku finansowego UE/SE. K_W09

W7 Student wymienia i uzasadnia regulacje w obszarze finansów publicznych UE/SE K_W10

W8 Student posiada dokładną wiedzę na temat działania mechanizmu międzynarodowego rynku finansowego, w szczególności identyfikuje korzyści i zagrożenia związane z jego globalizacją. K_W11

UMIEJĘTNOŚCI

U1 Student potrafi przeprowadzić samodzielną analizę sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych oraz analizę przyczyn i skutków kryzysów finansowych w ujęciu globalnym i z punktu widzenia konkretnego kraju. K_U01

U2 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu finansów międzynarodowych do objaśnienia złożonych zjawisk i procesów gospodarczych, a także do rozwiązywania różnorodnych problemów gospodarczych na poziomie krajowym, UE i globalnym. K_U02

U3 Student potrafi prowadzić merytoryczną dyskusję na tematy z dziedziny finansów międzynarodowych, właściwie uzasadniać swoje stanowisko i formułować własne wnioski. K_U09

U4 Student jest przygotowany do pracy w grupach, której celem jest opracowanie referatów/projektów/wystąpień o przekrojowej tematyce. K_U12

U5 Opracowując zespołowe projekty student wykorzystuje dane statystyczne pozyskane z baz międzynarodowych organizacji finansowych dostępnych online, samodzielnie organizuje własne uczenie się i ukierunkowuje innych w tym zakresie. K_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 Student potrafi samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych, w tym zwłaszcza korzystając z raportów międzynarodowych i regionalnych organizacji finansowych (np. MFW, BIS, EBC, EBI). K_K01

K2 Student jest przygotowany do pracy zespołowej, potrafi uzasadniać swoje stanowisko dotyczące rozpatrywanych zagadnień oraz przyjmować argumenty innych członków zespołu. K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie:

kolokwium - test na WK (50% oceny)

i przygotowanego referatu/projektu (indywidualnie lub zespołowo w zależności od liczebności grupy) zaprezentowanego na zajęciach (50% oceny).

Uwzględniana także wyróżniająca się merytorycznie aktywność na zajęciach (możliwość podniesienia oceny o pół stopnia).

Ocena za referat/projekt: dostateczna za uwzględnienie w projekcie i właściwe zaprezentowanie problemu w 50%, dostateczny plus za 61-70%, dobra za 71-80%, dobra plus za 81-90%, bardzo dobra za 91-100%.

Ocena za test: dostateczna za 50% poprawnych odpowiedzi, dostateczny plus za 61-70%, dobra za 71-80%, dobra plus za 81-90%, bardzo dobra za 91-100% pozytywnych odpowiedzi.

Zakres tematów:

1. Najważniejsze etapy integracji walutowej w EWG/UE oraz zasady funkcjonowania UGiW;

2. Kryteria optymalnego obszaru walutowego oraz korzyści i koszty integracji walutowej.

3. Porównanie polityki pieniężnej Eurosystemu i Systemu Rezerwy Federalnej USA.

4. Polityka fiskalna w strefie euro.

5. Integracja rynku finansowego w UE i SE oraz unia bankowa.

6. Międzynarodowa rola euro.

7. Pojęcie i rodzaje wymienialności walut, czynniki kształtujące poziom kursu walutowego i ekonomiczne skutki zmiany kursów, rodzaje transakcji walutowych, ryzyko walutowe i metody zabezpieczania się przed nim.

8. Rodzaje, przyczyny, przebieg i skutki kryzysów finansowych.

9. Międzynarodowe i regionalne instytucje finansowe;

10. Regulacje i zarządzanie finansami w skali międzynarodowej i regionalnej (na przykładzie UE i strefy euro).

11. System rozliczeń międzynarodowych: obrót bezdewizowy, rozliczenia dewizowe, bezwarunkowe formy zapłaty (weksel, czek, polecenie wypłaty), płatności uwarunkowane (inkaso, akredytywa dokumentowa) oraz inne formy rozliczeń międzynarodowych.

Metody dydaktyczne:

- metoda projektów (zespołowych i indywidualnych)

- prezentacja multimedialna

- korzystanie z baz danych instytucji międzynarodowych (EBC, BIS i in.)

- dyskusja dydaktyczna

- praca na materiałach źródłowych

- rozwiązywanie zadań

- analiza i prezentacja przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Magdalena Kąkol 27/30 szczegóły
2 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Magdalena Kąkol 31/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0