Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia starożytna F-FLZ.58
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.umcs.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W2, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, śródsemestralne pisemne testy kontrolne
W5, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, śródsemestralne pisemne testy kontrolne
W6, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, śródsemestralne pisemne testy kontrolne
U1, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, śródsemestralne pisemne testy kontrolne
U2, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, śródsemestralne pisemne testy kontrolne
K1, ocena udziału w dyskusjach, ocena przygotowania do zajęć, śródsemestralne pisemne testy kontrolne
Uwagi: Student powinien mieć dostęp do aplikacji MS Teams lub platformy Wirtualny Kampus oraz posiadać urządzenie, które umożliwia aktywne uczestnictwo w zajęciach zdalnych w czasie synchronicznym
Literatura:

1) Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. I - V, przeł. E.I. Zieliński, Lublin (liczne wznowienia).

2) Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej, Warszawa 2000.

3) Copleston F., Historia filozofii, t.I (Grecja i Rzym), Warszawa 2000.

4) Guthrie W.K.C, A History of Greek Philosophy, t. I -VI, Cambridge (1962-1992).

5) Kirk, Raven, Schofield, Filozofia przedsokratejska. Studium krytyczne z wybranymi tekstami, przeł. J. Lang, Warszawa – Poznań 1999.

6) Gajda J., Pitagorejczycy, Warszawa 1996.

7) Mrówka K., Jedna tylko droga. Parmenides. Fragmenty, przekład, komentarz, Szczecin 2003.

8)Mrówka K., Heraklit. Fragmenty. Nowy przekład, komentarz,

Warszawa 2004.

9)Gajda J., Sofiści, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.

10) Guthrie W. K. C., Sokrates, przeł. K. Łapiński, S. Żuławski, Warszawa 2000.

11) Tymura D., Sokrates Ksenofonta, Lublin 2017.

12) Leśniak, K., Platon, Warszawa 1993.

13) Leśniak, K., Arystoteles, Warszawa 1989.

14)Hadot P., Filozofia jako ćwiczenie duchowe, przeł. P. Domański, Warszawa 2003.

15) Dembińska-Siury D., Plotyn, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

W2. zna w zaawansowanym stopniu podstawową terminologię filozofii antyku z zakresu ontologii, epistemologii, etyki oraz antropologii

K_W02

P6U_W

P6S_WG

W5. zna w zaawansowanym stopniu podstawowe metody analizy i interpretacji najważniejszych filozoficznych tekstów starożytnych Heraklita z Efezu, Parmenidesa, Gorgiasza z Leontinoi, Ksenofonta, Platona, Arystotelesa oraz Plotyna

K_W06

P6U_W

P6S_WG

W6. zna wpływ praktycznej filozofii antyku na życie człowieka oraz jej powiązania z problemem życia: cynizm, cyrenaizm, epikureizm, stoicyzm

K_W09

P6U_W

P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI:

U1. potrafi analizować teksty filozoficzne autorów starożytnych: Heraklita z Efezu, Parmenidesa, Gorgiasza z Leontinoi, Ksenofonta, Platona, Arystotelesa oraz Plotyna

K_U02

P6U_U

P6S_UW

U2. potrafi poprawnie stosować poznaną terminologię filozoficzną z zakresu filozofii antycznej oraz adekwatnie definiować jej najważniejsze pojęcia

K_U03

P6U_U

P6S_UW

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1. jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy z zakresu filozofii starożytnej oraz ustawicznego jej uzupełniania

K_K01

P6U_K

P6S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe na podstawie zdobytej wiedzy w trakcie zajęć

Zakres tematów:

1. Geneza, charakter oraz główne problemy filozofii starożytnej.

2. Koncepcje zasady (arche) w ujęciu jońskiej filozofii przyrody.

3. Filozofia Pitagorejczyków.

4. Zagadnienie zmiany (Heraklit i eleaci: Parmenides, Zenon, Melissos).

5. Systemy pluralistyczne, czyli jak pogodzić stałość bytu ze zmiennością zjawisk (Empedokles, Anaksagoras, Demokryt).

6. Sofiści.

7. Filozofia Sokratejska.

8. Sokratycy mniejsi.

9. Platońska koncepcja filozofii.

10. Nauka o ideach Platona.

11. Platońska koncepcja idealnego państwa.

12. Metafizyka Arystotelesa.

13. Etyka Arystotelesa.

14. Grecka filozofia praktyczna okresu hellenistycznego.

15. Filozofia w funkcji religii (Plotyn, szkoły neoplatońskie).

Metody dydaktyczne:

dyskusja

objaśnienie

wykład problemowy

wykład informacyjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Tymura 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)