Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe przetwarzanie tekstu H-KPT-FP-2S.3
Laboratorium (LB) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Ćwiczenia praktyczne i wykonanie projektu – W01, W02, U01, U02, K01.
Uwagi: W tym cyklu zajęcia odbywają się online, na platformie Wirtualny Kampus UMCS.
Literatura:

Bylina B., Bylina J., Mycka J., Podstawy technologii informacyjnej i informatyki w przykładach i zadaniach, Lublin 2007.

Kopertowska-Tomczak M., ECDL. Przetwarzanie tekstów, Warszawa 2006.

Tomczak M., ECDL. Arkusze kalkulacyjne, Warszawa 2006.

Nowakowski Z., Użytkowanie komputerów, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

wiedza

W01 – zna w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową językoznawstwa i literaturoznawstwa polonistycznego, a także nauk pokrewnych i uzupełniających studiowaną dyscyplinę oraz ich powiązania umożliwiające integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin – K_W01

W02 – zna na poziomie rozszerzonym metodologię i terminologię badań humanistycznych, zwłaszcza filologicznych, które jest w stanie twórczo stosować w działalności badawczej i profesjonalnej – K_W02

umiejętności

U01 – potrafi operować w pogłębionym stopniu pojęciami oraz terminologią właściwymi dla literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz dyscyplin związanych ze studiowaną specjalnością – K_U01

U02 – potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę ze źródeł ogólnych i specjalistycznych, stosować w pracy badawczej i zawodowej zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne,wykorzystywać umiejętności badawcze w pracy indywidualnej i zespołowej, kierować pracą zespołu – K_U04

kompetencje

K01 – potrafi pogłębionej i obiektywnej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i doskonalenia kompetencji w celu rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych związanych z działalnością społeczną, zawodową, ekspercką – K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym oraz przygotowanego końcowego projektu publikacji.

Szczegółowe kryteria oceniania są podawane na początku zajęć. Kryteria oceniania zgodne z systemem jakości kształcenia obowiązującym na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Zakres tematów:

1. Procesor tekstu, edytor tekstu. Wybrane oprogramowanie.

2. Edytory specjalistyczne.

3–4. Edytowanie tekstu prostego.

5–8. Edytowanie tekstu naukowego (nauki humanistyczne).

9–11. Edytowanie tekstu naukowego (nauki ścisłe).

12–13. Przypisy, bibliografie, indeksy.

14. Rozbudowany aparat krytyczny w jednym pliku.

15. Zarządzanie dużymi dokumentami. Edycja jednego dokumentu przez wielu użytkowników. Systemy wersjonowania i pracy grupowej.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne, korekta prac, pokaz, z użyciem komputera.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Wasiuta 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)