Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstw E-FR-LS-O.11
Wykład (W) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: efekty uczenia się w zakresie wiedzy: egzamin pisemny
efekty w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych: esej naukowy, praca zespołowa, prezentacja
Literatura:

1. Karpuś P. (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2006.

2. Brigham E. F., Podstawy zarządzania finansami, t I, II i III, PWE, Warszawa 1996

3. Brigham E. F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, t I i II, PWE, Warszawa 2000.

4. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansami, t I i II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998

5. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2000

6. Mosionek-Schweda M., Spychała-Krzesaj B., Prawne i finansowe aspekty prowadzenia małego i średniego przedsiębiorstwa,

Difin, Warszawa 2015.

7. Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red.: A. Bielawska, C.H.Beck, Warszawa 2009.

8. Olzacka B., R. Pałczynska-Gosciniak, Jak oceniać firmę - metodyka badania, przykłady liczbowe, ODDK, Gdansk 2007.

8. Pomykalska B., Pomykalski P, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2014.

9. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2016.

10. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2010.

11. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Oficyna Wydawnicza

Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Absolwent zna i rozumie:

K_W01 (+++) - pojęcia używane w finansach i rachunkowości, teorie i metody badań wyjaśniające złożone zależności między nimi oraz ich zastosowania w identyfikowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów gospodarczych

K_W07 (++) - podstawowe metody oceny efektywności poszczególnych obszarów gospodarowania (analiza finansowa, analiza przedsiębiorstwa)

K_W09 (+) - zasady rejestrowania zdarzeń gospodarczych w podmiotach i instytucjach oraz normy i standardy rachunkowości i sprawozdawczości

K_W15 (++) - podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w tym sposoby finansowania przedsiębiorstw

Umiejętności: Absolwent potrafi:

K_U01 (+) - dostrzegać i prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych

K_U04 (+) - posługiwać się przepisami prawa oraz systemami normatywnymi (rachunkowość, podatki) w celu rozwiązania konkretnych problemów i podejmowania odpowiednich działań

K_U06 (+) - pozyskiwać informacje dotyczące zjawisk i procesów gospodarczych oraz dokonywać ich krytycznej oceny i analizy

Kompetencje społeczne: Absolwent jest gotów:

K_K01 (+) - przeprowadzania krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz podejmowania działań na rzecz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

K_K02 (+) - uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; zasięgania opinii eksperckich w razie trudności

K_K04 (+) - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; podejmowania działalności gospodarczej

Metody i kryteria oceniania:

opracowanie eseju naukowego (15%), prezentacja wybranego zagadnienia (5%), test wiedzy (80%)

Test zaliczeniowy sprawdzający wiedzę przekazaną w trakcie wykładu, złożony z pytań zamkniętych z jedną poprawną odpowiedzią - 80% oceny

esej naukowy dot zidentyfikowania i opisania problemu naukowego z zakresu finansów przedsiębiorstwa w zespole studentów - 15% oceny

prezentacja aktualnego problemu z zakresu finansów przedsiębiorstwa (5%)

Ocena zaliczeniowa zostanie ustalona na podstawie skali:

0-50% ndst; 51-60% dst; 61-70% dst+; 71-80% db; 81-90% db+; 91-100% bdb.

Zakres tematów:

1. Podstawowe cele i instrumenty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Funkcje finansów przedsiębiorstw

2. Źródła finansowania przedsiębiorstw. Rodzaje i charakterystyka środków finansowych i źródeł finansowania.

3. Koszt kapitału i średnioważony koszt kapitału. Koszt kapitału a ryzyko wykorzystania danego rodzaju źródła finansowania. Dostępność źródeł finansowania w kolejnych etapach rozwoju podmiotu. Liczenie kosztu kapitału własnego i obcego. Średnioważony koszt kapitału - definicja, funkcje.

4. Zarządzanie strukturą kapitału. Pojęcie kapitału i struktury kapitału. Zakres decyzyjny zarządzania kapitałem. Kształtowanie poziomu kapitału. Kształtowanie struktury kapitału. Czynniki determinujące strukturę kapitału. Próg rentowności, dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa.

6. Polityka dywidend. Istota polityki dywidend. Zależność pomiędzy kursem akcji a dywidendami. Teorie polityki dywidend. Praktyczne rozwiązania w zakresie polityki dywidend. Czynniki determinujące politykę dywidend. Inne formy transferu dochodu do akcjonariuszy

7. Krótkoterminowe decyzje finansowe i inwestycyjne. Podstawy bieżącego zarządzania finansami, strategie zarządzania kapitałem pracującym.

8. Zarządzanie zapasami, zarządzanie środkami pieniężnymi, polityka kredytowa i zarządzanie należnościami.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna (Power Point), dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, metoda 6-3-5,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Elżbieta Bukalska 125/150 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)