Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstw E-FR-LN-O.11
Wykład (W) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Karpuś P. (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2006.

Brigham E. F., Podstawy zarządzania finansami, t I, II i III, PWE, Warszawa 1996

Brigham E. F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, t I i II, PWE, Warszawa 2000.

Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansami, t I i II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

WIEDZA: STUDENT ZNA I ROZUMIE

K_W01 - pojęcia używane w finansach i rachunkowości, teorie i metody badań wyjaśniające złożone zależności między nimi oraz ich zastosowania w identyfikowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów gospodarczych

K_W04 - relacje między podmiotami gospodarującymi oraz instytucjami społeczno-gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej

K_W07 - podstawowe metody oceny efektywności poszczególnych obszarów gospodarowania (analiza finansowa, analiza przedsiębiorstwa)

K_W15 - podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w tym sposoby finansowania przedsiębiorstw

UMIEJĘTNOŚCI: STUDENT POTRAFI

K_U03 - prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

K_U07 - komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

K_U01 - dostrzegać i prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych

K_U02 - wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz analizowania i prognozowania procesów i zjawisk w przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: STUDENT JEST GOTÓW DO

K_K01 - przeprowadzania krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz podejmowania działań na rzecz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

K_K02 - uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; zasięgania opinii eksperckich w razie trudności

K_K04 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; podejmowania działalności gospodarczej

K_K05 - zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych

Metody i kryteria oceniania:

opracowanie eseju naukowego (20%), test (80%)

Test zaliczeniowy sprawdzający wiedzę przekazaną w trakcie wykładu, złożony z pytań zamkniętych z jedną poprawną odpowiedzią -

80% oceny

esej naukowy dot zidentyfikowania i opisania problemu naukowego z zakresu finansów przedsiębiorstwa w zespole studentów - 20%

oceny

Ocena zaliczeniowa zostanie ustalona na podstawie skali:

0-50% ndst; 51-60% dst; 61-70% dst+; 71-80% db; 81-90% db+; 91-100% bdb

Zakres tematów:

1. Wstęp do zarządzania finansami. Istota finansów i zarządzania finansami. Czynniki zewnętrzne determinujące sferę finansową. Elementy i rodzaje rynku finansowego. Znaczenie rynku finansowego dla zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Zmiana priorytetów i zasad działania. Czynniki wewnętrzne determinujące rolę sfery finansowej. Mierniki celu: zysk księgowy i wartość przedsiębiorstwa. Model Du Ponta. Zależność między zyskiem księgowym a zyskiem ekonomicznym. Obszary zarządzania finansami. Dekompozycja wartości. Zasady polityki finansowej. Różnice między dyrektorem finansowym a głównym księgowym. Funkcje dyrektora finansowego. Teoria agencji i koszty agencji. Hipoteza asymetrii informacji i sygnalizacji

2. Planowanie finansowe. Istota planowania finansowego. Planowanie oddolne i od góry. Plan działalności – biznesplan. Prognozy finansowe. Budżetowanie i controlling

3. Finansowanie. Rodzaje i charakterystyka środków finansowych i źródeł finansowania: akcje, zyski, amortyzacja, sprzedaż aktywów, faktoring, forfaiting, sekurytyzacja, finansowanie hybrydowe, kredyty długoterminowe, obligacje, leasing, krótkoterminowe kredyty, krótkoterminowe papiery wartościowe, zobowiązania handlowe. Klasyfikacje środków finansowych: bilansowe i pozabilansowe, środki własne i obce, wewnętrzne i zewnętrzne, długoterminowe i krótkoterminowe. Koszt środków finansowych. Kryteria wyboru źródeł finansowania. Koszt kapitału a ryzyko wykorzystania danego rodzaju źródła finansowania. Dostępność źródeł finansowania w kolejnych etapach rozwoju podmiotu. Sposoby i techniki pozyskiwania środków finansowych: 3F, aniołowie biznesu, private equity, venture capital, banki, giełda papierów wartościowych, franchising, project finance, partnerstwo publiczno-prywatne. Procedura wprowadzania papierów wartościowych do obrotu publicznego. Korzyści i koszty wejścia do obrotu publicznego

4. Zarządzanie strukturą kapitału. Pojęcie kapitału i struktury kapitału. Elementy kapitału własnego – akcje zwykłe, uprzywilejowane, zysk zatrzymany. Elementy kapitału obcego – kredyt bankowy, obligacje. Różnice między kapitałem własnym i obcym. Zakres decyzyjny zarządzania kapitałem. Kształtowanie poziomu kapitału. Kształtowanie struktury kapitału. Czynniki determinujące strukturę kapitału.

5. Zależność pomiędzy wartością przedsiębiorstwa a strukturą kapitału. Model Modiglianiego Millera w wersji bez podatków dochodowych. Model Modiglianiego Millera z podatkiem dochodowym od przedsiębiorstwa. Model Millera. Model struktury kapitału z uwzględnieniem kosztów agencji i bankructwa. Teoria hierarchii źródeł finansowania

6. Polityka dywidend. Istota polityki dywidend. Zależność pomiędzy kursem akcji a dywidendami. Teorie polityki dywidend. Praktyczne rozwiązania w zakresie polityki dywidend. Czynniki determinujące politykę dywidend. Inne formy transferu dochodu do akcjonariuszy

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, analiza przypadków, wykorzystanie technik kształcenia na odległość

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bukalska 61/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)