Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki-"Komunikacja w biznesie" WZP-1-OGN
Wykład (W) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 300
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Test końcowy.
W teście dominują pytania wielokrotnego wyboru. Jest tylko jedno dozwolone podejście. Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. Należy pamiętać, że zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi może generować ujemne wartości punktów. Test zamieszczony jest na Wirtualnym Kampusie UMCS. Informacje o kodzie dostępu do testu zostaną przesłane studentom na tydzień przed terminem jego przeprowadzenia.
Uwagi: Wykład jest realizowany z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, z wykorzystaniem platformy e-learningowej UMCS Wirtualny Kampus oraz Microsoft Teams
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• W. Budzyński, Public Relations; zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 2000,

• E. M. Cenker, Public Relations, Poznań 2007.

• C. Hamilton, Communicating for results: A guide for business and the professions. Cengage Learning, 2013.

• B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2009

Uzupełniająca

• A. Szymańska, Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Unimex, Wrocław 2004,

• Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków 1995,

• R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Teoria i praktyka, Gdańsk 2016,

• K. Murray, Język liderów, Łódź 2014.

• A. B. Pease, Mowa ciała, Poznań 2010,

• Zespół HRBP, Sztuka zarządzania według Petera Druckera, HBRP, Warszawa 2009,

• Wybrane artykuły i prezentacje Harvard Business Review Polska oraz materiały Grupy Azoty Puławy.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

W1: zasady komunikacji społecznej i prowadzenia negocjacji w organizacjach i ich otoczeniu

W2: zasady przejawiania i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

W3: zasady działania organizacji gospodarczych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym, europejskim i globalnym oraz relacje zachodzące między nimi

Absolwent potrafi:

U1: dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze

U2: komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologi, przygotowywać prezentacje dotyczące problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji i zarządzaniem nimi

U3: brać udział w debacie, prezentować i argumentować własne stanowisko, oceniać stanowiska innych uczestników

Student jest gotów do:

K1: krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz ciągłego doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego

K2: skutecznego komunikowania się z otoczeniem, negocjowania i przekonywania

K3: myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z końcowego zaliczenia pisemnego - pytania testowe (każde pytanie za 1 pkt).

W teście dominują pytania wielokrotnego wyboru. Jest tylko jedno dozwolone podejście. Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. Należy pamiętać, że zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi może generować ujemne wartości punktów. Test zamieszczony jest na Wirtualnym Kampusie UMCS. Informacje o kodzie dostępu do testu zostaną przesłane studentom na tydzień przed terminem jego przeprowadzenia.

Zakres tematów:

Zrozumieć na czym polega wartość organizacji.

Reputacja przedsiębiorstwa.

Komunikacja – podstawowe pojęcia.

Zarys teorii komunikacji (kompetencja komunikacyjna, komunikacja werbalna i niewerbalna, komunikacja bezpośrednia, pośrednia, pisemna, etc.).

Język liderów.

Efektywne słuchanie.

Komunikacja interpersonalna.

Komunikowanie się w procesie negocjacji.

Techniki wywierania wpływu wykorzystywane w komunikacji.

Władcze zarządzanie.

Bariery w procesie komunikowania się. Przezwyciężanie barier komunikacyjnych wewnątrz organizacji.

Konflikt – zasady współpracy z partnerem. Zarys teorii konfliktu.

Sztuka wystąpień publicznych - konferencje, zebrania.

Metody dydaktyczne:

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną

Analizy przypadków

Praca na materiałach źródłowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Zenon Pokojski 19/21 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
2/279 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)