Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Morfo-składnia i semantyka H-MS-A.N-1S.2
Konwersatorium (KW) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: testy, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
Literatura:

R.Dirven i M. Verspoor (eds.) 2004. Cognitive Explorations of Language and Linguistics. Second Revised Edition. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

F. Ungerer i H.J. Schmid. 1996. An Introduction to Cognitive Linguistics. London/New York: Longman.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie zjawiska i terminologię gramatyki języka angielskiego w zakresie koniecznym do analizy konkretnych danych językowych (K_W01, K_W02)

Zna i rozumie najnowsze rozwiązania teoretyczne we współczesnym językoznawstwie, a zwłaszcza w gramatyce generatywnej i językoznawstwie kognitywnym w zakresie wystarczającym do analizy materiału językowego (K_W01)

Zna i rozumie podstawową anglojęzyczną terminologię stosowaną do analizy i opisu zjawisk językowych w ramach gramatyki generatywnej i językoznawstwa kognitywnego , co może zostać wykorzystane w przyszłej pracy dydaktycznej, zgodnie z wymaganiami ogólnymi wskazanymi w Podstawie Programowej przedmiotu język obcy nowożytny w zakresie szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (K_W01, K_K02)

Umiejętności

Potrafi analizować strukturę i znaczenie podstawowych kategorii języka angielskiego z zastosowaniem anglojęzycznej terminologii językoznawczej w celu wykorzystania w przyszłej pracy dydaktycznej, zgodnie z wymaganiami ogólnymi wskazanymi w Podstawie Programowej przedmiotu język obcy nowożytny w zakresie szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (K_U03, K_K01)

Potrafi analizować i interpretować zjawiska językowe, co będzie przydatne w przyszłej pracy dydaktycznej, zgodnie z wymaganiami ogólnymi wskazanymi w Podstawie Programowej przedmiotu język obcy nowożytny w zakresie szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (K_U02, K_K02)

Kompetencje

Jest gotów pogłębiać wiedzę o języku, w tym szczególnie wiedzy o języku angielskim w celu wykorzystania jej w przyszłej pracy dydaktycznej, zgodnie z wymaganiami ogólnymi wskazanymi w Podstawie Programowej przedmiotu język obcy nowożytny w zakresie szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (K_K01, K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

kolokwia na ocenę

Zakres tematów:

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu językoznawstwa kognitywnego. Najważniejsze zagadnienia realizowane to:

kategoryzacja, prototyp oraz obrazowanie, w tym metafora i metonimia, integracja konceptualna oraz subiektyfikacja.

Omawiane działy językoznawstwa: składnia, morfologia i semantyka.

Metody dydaktyczne:

dyskusje na podstawie materiałów, praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Bębeniec 11/18 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Bębeniec 15/18 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Prażmo 17/18 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Prażmo 14/18 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Kowalewski 13/18 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Kowalewski 13/18 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Daria Bębeniec 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0