Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy podatkowe na świecie E-FR-2S-PF.3
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aL-kUpR-dcmf6twGpZEJU1VGjgkGif48Eomp4mce6MOk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dd3f780e-4db2-4b95-ac33-f2ce016dfdaf&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Krajewska, P. Krajewski, Opodatkowanie konsumpcji, pracy i kapitału w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, CeDeWu, Warszawa 2020.

2. Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego, red. S. Owsiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Krajewska, Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2012.

2. OECD (2020), Revenue Statistics 1965-2019, OECD Publishing, Paris. (dostęp ze strony BG UMCS -> zasoby elektroniczne -> e-zasoby – wyszukiwarka baz -> OECD iLibrary).

3. OECD (2020), Consumption Tax Trends 2020 : VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues, OECD Publishing, Paris. (dostęp j.w.).

4. OECD (2021), Taxing Wages 2021, OECD Publishing, Paris. (dostęp j.w.).

5. Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2021 edition, European Commission, Luxemburg 2021.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

• w stopniu pogłębionym metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie, analizę i prezentację danych dotyczących wysokości i struktury dochodów podatkowych (K_W04);

• zasady i regulacje obowiązujące w obszarze opodatkowania w różnych państwach (K_W10);

• zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, w szczególności w obszarze opodatkowania podmiotów gospodarczych (K_W14).

UMIEJĘTNOŚCI – ABSOLWENT POTRAFI:

• właściwie dobrać źródła informacji o obowiązujących obecnie regulajach podatkowych (K_U03);

• posługiwać się przepisami prawa podatkowego w celu uzasadnienia konkretnych działań (K_U04);

• wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów finansowych w przedsiębiorstwie, dotyczących m.in. wyboru rezydencji podatkowej czy formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej (K_U06);

• przygotować wystąpienia ustne dotyczące wybranych problemów finansowych; komunikować się na tematy ekonomiczne dopasowując przekaz do zróżnicowanych kręgów odbiorców (K_U09).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

• krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (K_K01);

• uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz korzystaniem z wiedzy eksperckiej w razie trudności (K_K02);

• do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania gospodarcze oraz odpowiedzialnego pełnienia w nich różnych ról (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na odbywa się na podstawie wyniku zaliczenia pisemnego oraz oceny uzyskanej z projektu.

Zaliczenie składa się z 20 pytań testowych wielokrotnego wyboru (1 pkt. za każde pytanie, łącznie do zdobycia 20 pkt.).

Projekt obejmuje pogłębioną charakterystykę systemu podatkowego wybranego państwa europejskiego lub pozaeuropejskiego, w oparciu o najnosze dane. Oceniane jest przygotowanie projektu oraz jego prezentacja na foum grupy. Liczba punktów możliwych do uzyskania z projektu: 20.

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania w trakcie semestru (zaliczenie + projekt) wynosi 40.

Zaliczenie jest przyznawane, jeżeli łączna liczba punktów otrzymanych z zaliczenia i projektu wynosi co najmniej 50% wszystkich punktów możliwych do uzyskania .

Stosowana jest następująca punktacja:

0-49% - ndst

50%-59% - dst

60%-69% - dst+

70%-79% - db

80%-89% - db+

90%-100% - dbd.

Zakres tematów:

1. Systemy podatkowe państw OECD – ogólna charakterystyka z uwzględnieniem poziomu fiskalizmu i struktury dochodów podatkowych. Klasyfikacja systemów podatkowych

2. Charakterystyka systemów podatkowych wybranych państw nordyckich.

3. Charakterystyka systemów podatkowych tzw. państw Europy kontynentalnej.

4. Charakterystyka systemów podatkowych państw o południowej mentalności podatkowej

5. Charakterystyka systemów podatkowych wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej

6. Charakterystyka systemów podatkowych wybranych anglojęzycznych państw położonych poza Europą

7. Charakterystyka systemów podatkowych wybranych nieanglojęzycznych państw położonych poza Europą

8. Współczesne wyznawania stojące przed systemami podatkowymi państw na świecie

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, dyskusja, wykorzystanie kompetencji uzyskanych podczas kursu Innowacyjne metody pracy ze studentami, w szczególności techniki mapy pojęciowej.

E-learning:

wykład on-line w trybie synchronicznym, udostępnianie materiałów dydaktycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Małgorzata Mazurek-Chwiejczak 15/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0