Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie E-FR-2S-SEM.3
Seminarium magisterskie (SM) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Analogicznie jak w przypadku podstawowych informacji o przedmiocie (niezależne od cyklu).
Uwagi: Zajęcia są realizowane w trybie mieszanym (zdalnie lub stacjonarnie).
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Poskrobko B. (red.), Warsztat naukowy ekonomisty, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2020.

2) Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2006.

3) Sirojcu Z., Przygotowanie pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów i promotorów.Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1) Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo AE we Wrocłąwiu, Wrocław 2006.

2) Wójcik K. Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Placet, Warszawa 2015.

3) IBUK libra: http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/book/210315

4) Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

5) Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu metodologii pracy naukowej.

2. Student zna i stosuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego.

3. Student zna zasady poprawnego projektowania badania naukowego.

4. Student identyfikuje etyczne aspekty pisania pracy licencjackiej – ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu.

Umiejętności:

1. Student określa zakres zadań i celów, które mają posłużyć realizacji przyjętego zakresu tematyki badawczej.

2. Student rozwiązuje podstawowe problemy badawcze i organizacyjne związane z przygotowaniem pracy.

3. Student stawia hipotezy badawcze i dokonuje ich weryfikacji.

4. Student stosuje narzędzia informatyczne do redakcji i edycji tekstów naukowych, badawczych.

5. Student dobiera i właściwie wykorzystuje krajowe i zagraniczne źródła literaturowe, z dziedzin w zakresie tematu pracy.

Kompetencje społeczne:

1. Student wykonuje swoje zadania oraz czuje się za nie odpowiedzialny.

2. Student rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie.

3. Student przejawia potrzebę ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia.

4. Student potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Analiza w ujęciu merytorycznym i formalnym i ocena rozdziałów pracy magisterskiej. Ocena na podstawie stopnia spełnienia wymagań stawianych pracom magisterskim zgodnie z obowiązującą skalą ocen.

Zakres tematów:

Wybór i zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej

Przygotowanie koncepcji pracy dyplomowej

Opracowanie narzędzia badawczego

Opracowanie metodyki badań

Przegląd literatury i innych źródeł

Opracowanie kolejnych rozdziałów i innych elementów pracy dyplomowej

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Roman Asyngier, Teresa Bednarczyk 6/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Budzyński 7/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bukalska 8/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Jan Chadam 7/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Kamieniecka 8/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Mariusz Kicia 7/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Kister 8/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Korzeniowska 8/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Matysek 5/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Bożena Oleszko-Kurzyna 7/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Jolanta Szołno-Koguc 3/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Śmiechowicz 7/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Wawryszuk-Misztal 8/ szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Jerzy Węcławski 4/ szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Wójtowicz 8/ szczegóły
16 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Zajkowski 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)