Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse międzynarodowe E-E-2S-O.7
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Wiedza:
• aktywny udział w wykładzie oraz ćwiczeniach, zaliczenie kolokwium z ćwiczeń i egzaminu pisemnego z treści obejmującej ćwiczenia i wykłady
Umiejętności:
• ocena merytoryczna referatów/prezentacji przygotowywanych przez studentów indywidualnie i zespołowo, zaliczenie kolokwium z ćwiczeń i egzaminu pisemnego z treści obejmującej ćwiczenia i wykłady
Kompetencje społeczne:
• obserwacja postawy, wypowiedzi i pracy studentów w trakcie ćwiczeń
Uwagi: Wykłady są realizowane stacjonarnie.
Literatura:

PODSTAWOWA

1. J. Bilski, M. Janicka, T. Miziołek, Międzynarodowy system finansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016. IBUKlibra: http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/book/157778.

2. B. Bernaś (red.), Finanse międzynarodowe, Wyd. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021. IBUKlibra: http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/reader/finanse-miedzynarodowe-bogumil-bernas-361.

3. L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej i strefy euro, SGH, Warszawa 2020. IBUKlibra: http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/reader/finanse-unii-europejskiej-leokadia-oreziak-1030.

4. K. Twarowska-Mól, Międzynarodowy system walutowy. Od złota do waluty cyfrowej, CeDeWu, Warszawa 2021.

5. M. Gruszczyński, Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, Wyd. 2, CeDeWu, Warszawa 2018.

6. P. Krugman, M. Obstfeld, M. Melitz, International Finance: Theory and Policy, ‎ Pearson Education Limited; 12th edition, 2022.

7. F.S. Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 12th edition, Pearson, 2018.

8. K. Zielińska-Lont, Unia bankowa i jej znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020. IBUKlibra: http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/reader/unia-bankowa-i-jej-znaczenie-dla-funkcjonowania-sektora-bankowego-klaudia-zielinska-lont-230099.

UZUPEŁNIAJĄCA

1. T. Bhogal, A. Trivedi, International Trade Finance: A Pragmatic Approach, ‎ Palgrave Macmillan; 2nd ed., 2019.

2. P. Kowalewski, G. Tchorek, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, NBP, Warszawa 2010.

3. K. Lutkowski, Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

4. B. Mucha-Leszko, Strefa euro. Wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Wyd. UMCS, Lublin 2007.

5. J. N. Kallianiotis, Foreign Exchange Rates and International Finance. New York: Nova 2019 (Business, Technology and Finance Ser). Baza EBSCO E-book Collection w BG, https://search-1ebscohost-1com-16e5v7xq91721.han.bg.umcs.edu.pl/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=2235579&lang=pl&site=ehost-live .

6. W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce, NBP, Warszawa 2012.

7. B. Mucha-Leszko, M. Kąkol,, Globalizacja i zmiany w układzie sił gospodarczych a międzynarodowy system walutowy [w:] E. Molendowski (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 313-322.

8. K. Sobański, Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1 Student opisuje ze zrozumieniem pojęcia, metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między zjawiskami i procesami w różnych obszarach finansów międzynarodowych. K_W01

W2 Student zna ewolucję i właściwie charakteryzuje podstawy teoretyczne polityki pieniężnej, fiskalnej, dewizowej, kursu walutowego i optymalnego obszaru walutowego oraz poprawnie interpretuje ich wzajemne zależności. K_W02

W3 Student poprawnie porządkuje wszystkie elementy międzynarodowego systemu finansowego i przedstawia ich rolę w tym systemie. W szczególności wymienia funkcje międzynarodowych instytucji finansowych i określa ich wpływ na funkcjonowanie gospodarki w wymiarze regionalnym (w tym w UE) i globalnym. K_W03

W4 Student wskazuje i wyjaśnia aktualne problemy finansów międzynarodowych, jak np. globalne nierównowagi płatnicze czy nierównomierny rozkład rezerw walutowych pomiędzy krajami w gospodarce światowej. K_W04

W5 Student dobrze rozpoznaje metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie danych dotyczących międzynarodowych rynków finansowych i polityki finansowej w wymiarze krajowym, regionalnym i globalnym. K_W06

W6 Student wyjaśnia normy prawne obowiązujące w skali globalnej i regionalnej, jak np. standardy bazylejskie czy wspólne regulacje w ramach rynku finansowego UE/SE. K_W09

W7 Student wymienia i uzasadnia regulacje w obszarze finansów publicznych UE/SE K_W10

W8 Student posiada dokładną wiedzę na temat działania mechanizmu międzynarodowego rynku finansowego, w szczególności identyfikuje korzyści i zagrożenia związane z jego globalizacją. K_W11

UMIEJĘTNOŚCI

U1 Student potrafi przeprowadzić samodzielną analizę sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych oraz analizę przyczyn i skutków kryzysów finansowych w ujęciu globalnym i z punktu widzenia konkretnego kraju. K_U01

U2 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu finansów międzynarodowych do objaśnienia złożonych zjawisk i procesów gospodarczych, a także do rozwiązywania różnorodnych problemów gospodarczych na poziomie krajowym, UE i globalnym. K_U02

U3 Student potrafi prowadzić merytoryczną dyskusję na tematy z dziedziny finansów międzynarodowych, właściwie uzasadniać swoje stanowisko i formułować własne wnioski. K_U09

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu po zaliczeniu ćwiczeń (W1-W8, U1-U3) , ocena dostateczna za 50% poprawnych odpowiedzi, dostateczny plus za 61-70%, dobra za 71-80%, dobra plus za 81-90%, bardzo dobra za 91-100% pozytywnych odpowiedzi.

Zakres tematów:

1. Przedmiot i zakres finansów międzynarodowych.

2. Definicja i elementy międzynarodowego systemu finansowego.

3. Polityka finansowa krajów, ponadnarodowa i międzynarodowa.

4. Równowaga wewnętrzna i zewnętrzna w gospodarce w warunkach stałych i płynnych kursów walutowych.

5. Pojęcie i ewolucja międzynarodowego systemu walutowego.

6. Powstanie i rozwój bankowości międzynarodowej.

7. Pojęcie i segmenty międzynarodowego rynku finansowego.

8. Charakterystyka międzynarodowego rynku walutowego i jego wpływ na funkcjonowanie gospodarki światowej.

9. Międzynarodowy rynek pieniężny (pojęcie, funkcje, instrumenty, powstanie i rozwój rynku eurodolarowego).

10. Międzynarodowy rynek kapitałowy (pojęcie, funkcje, instrumenty, charakterystyka rynku euroobligacji).

11. Mechanizm kreacji eurowalut i znaczenie eurorynków w porównaniu do krajowych rynków finansowych.

12. Główne centra finansowe świata i globalizacja rynków finansowych.

Metody dydaktyczne:

- Wykłady problemowe i informacyjne realizowane on-line

- Prezentacja multimedialna

- Dyskusja dydaktyczna i pytania kontaktowe do studentów sprawdzające rozumienie omawianych zagadnień

- Analiza przypadku

- Udostępnianie studentom materiałów w formie prezentacji i opracowań dotyczących aktualnych problemów ekonomii międzynarodowej na stronie internetowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 16:45 - 18:00, (sala nieznana)
Magdalena Kąkol 43/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0