Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza finansowa E-FR-LS-O.15
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: efekty uczenia się w zakresie wiedzy: praca pisemna
efekty uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych: praca projektowa zespołowa, aktywność na zajęciach
Uwagi: Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu Microsoft Teams
Zaliczenie końcowe będzie przeprowadzone przy wykorzystaniu Wirtualnego Kampusu UMCS (w salach komputerowych WE UMCS)
Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa: Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu, PWN Warszawa 2017

E.Mioduchowska-Jaroszewicz, M. Porada-Rochoń, M. Romanowska, Wyd Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021

Literatura uzupełniająca:

E.H.Sherman, A manager’s guide to financial analysis: powerful toole for analyzing the numbers and making the best decisions for your business, American Management Association, 2015, , dostępne online w bibliotece UMCS

Publikacje w czasopiśmie naukowym: International Review of Financial Analysis, dostępne online w bibliotece UMCS

Efekty uczenia się:

WIEDZA: STUDENT ZNA I ROZUMIE

W1 - Student wyjaśnia zaawansowane słownictwo z zakresu finansów i rachunkowości (K_W01)

W2 - Student w zaawansowanym stopniu rozpoznaje metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie, analizowanie i prezentowanie danych ekonomiczno-finansowych (K_W06)

W3 – Student w zaawansowanym stopniu identyfikuje i grupuje metody oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych (K_W07)

UMIEJĘTNOŚCI: STUDENT POTRAFI

U1 - Student używa słownictwa z zakresu finansów i rachunkowości (K_U02)

U2 - Student identyfikuje i ocenia sytuację finansową na podstawie sprawozdania finansowego (K_U03)

U3 – Student wykrywa i ocenia czynniki determinujące finansowy wymiar prowadzenia działalności gospodarczej (K_U2)

U4 – Student analizuje i ocenia projekty gospodarcze realizowane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej (K_U2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: STUDENT JEST GOTÓW DO

K1 – student aktywnie organizuje pozyskiwanie wiedzy w zakresie aktualizacji zasad przygotowywania sprawozdań finansowych (K_K01)

K2 – Student wykazuje gotowość do zadawania pytań oraz zachowuje otwartość na wiedzę i uwagi ze strony współpracowników (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach jest wymagana

Ocenie podlega: aktywność na zajęciach -10%, praca pisemna- 70%, praca projektowa zespołowa - 20%

Ocena zaliczeniowa zostanie ustalona na podstawie skali:

0-50% ndst; 51-60% dst; 61-70% dst+; 71-80% db; 81-90% db+; 91-100% bdb.

Zakres tematów:

1. Istota i metody analizy

2. Inflacja a jakość danych

3. Sprawozdania finansowe i ich wstępna analiza (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów Pieniężnych)

4. Rachunek Wartości dodanej

5. Analiza wskaźnikowa (Wskaźniki płynności, rentowności, sprawności, zadłużenia, rynku kapitałowego)

6. System dekompozycji wskaźników (Piramida Du Ponta)

7. Analiza dyskryminacyjna

8. Podstawy analizy bieżącej i przyszłej – dyskontowanie i kapitalizacja

9. Ocena projektów gospodarczych

10. Wycena wartości przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna

Dyskusja dydaktyczna

Konsultacje

Metoda projektów

Objaśnienie lub wyjaśnienie

Wykład konwersatoryjny

pozyskiwanie danych z dostępnych baz danych (emis, notoria)

wykorzystywanie oprogramowania excel, power point

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Kamil Mazurkiewicz 31/31 szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 18:15, (sala nieznana)
Kamil Mazurkiewicz 31/31 szczegóły
3 każda środa, 18:30 - 20:00, (sala nieznana)
Kamil Mazurkiewicz 20/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)