Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka dla ekonomistów E-MSG-LS-O.2
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
Dwa kolokwia. Forma przeprowadzenia kolokwium w zależności od sposobu uczenia;
nauka stacjonarna-kolokwia pisemne
nauka zdalna-kolokwium na Teams lub Wirtualnym Kampusie

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Gewert, Z. Skoczylas - Analiza matematyczna 1, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007

2. A. Ostoja-Ostaszewski -- Matematyka w ekonomii, t. 1, PWN, Warszawa, 1996

3. A. Ostoja-Ostaszewski -- Matematyka w ekonomii, t. 2, PWN, Warszawa, 1996

4. J. Banaś, Podstawy matematyki dla ekonomistów, PWN Warszawa, 2018

5. Edward T. Dowling -Introduction to Mathematical Economics, McGraw-Hill, 1992.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Krysicki, L. Włodarski - Analiza matematyczna w zadaniach, t. I, PWN, Warszawa, 1986

2. W. rysicki, L. Włodarski - Analiza matematyczna w zadaniach, t. II, PWN, Warszawa, 1987

3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas - Algebra liniowa 1, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2006

4. Edward T. Dowling -Introduction to Mathematical Economics, McGraw-Hill, 1992.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna podstawy algebry macierzy oraz ich zastosowania w modelach rynku. Zna zasady funkcjonowania rynku i mechanizmu rynkowego. Student ma wiedzę z zakresu podstawowych modeli ekonomicznych takich jak modele równowagi przedsiębiorstwa,

konsumenta, model dochodu narodowego. Student zna też zastosowania równań różniczkowych w modelach wzrostu gospodarczego

2. Student zna podstawy algebry macierzy oraz ich zastosowania w modelach rynku.

Umiejętności:

1. Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych w oparciu o podstawowe modele ekonomiczne i wiedzę z zakresu ekonomii matematycznej.

2. Student posiada umiejętność stosowania matematyki w ekonomii i zarządzaniu oraz wykorzystania metod matematycznych w modelowaniu i interpretowaniu zjawisk ekonomicznych.

3. Wykorzystując elementy rachunku różniczkowego potrafi przeprowadzić optymalizację funkcji jednej w zagadnieniach z zakresu teorii wyboru przedsiębiorstwa i organizacji rynku.

4. Potrafi wyznaczyć całki podstawowych funkcji elementarnych oraz stosuje je do rozwiązywania zadań opartych na wartościach marginalnych.

Kompetencje społeczne:

1. Student zna ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

2. Student rozwija zdolności autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań. Potrafi współpracować w zespole, w tym przyjmować różne role zespołowe realizując projekty grupowe w trakcie zajęć.

3. Student pracując samodzielnie rozwija swoją pamięć i zdolności analityczne. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy, które może napotkać w rzeczywistości gospodarczej. Pogłębiając i doskonaląc wiedzę matematyczną nabywa umiejętność stosowania jej w sposób kreatywny i przedsiębiorczy do analizy problemów gospodarczych i logistycznych.

gospodarczej. Pogłębiając i doskonaląc wiedzę matematyczną nabywa umiejętność stosowania jej w sposób kreatywny i przedsiębiorczy do analizy problemów ekonomicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena za egzamin, w którym można uzyskać 60 punktów:

Ocena bdb powyżej 50 punktów

Ocena db+ od 50-45 punktów

Ocena db od 45-40 punktów

Ocena dst+ od 40-35 punktów

Ocena dst od 35-30 punktów

Ocena ndst poniżej 30 punktów

Zakres tematów:

1. Elementy logiki matematycznej

2. Funkcje i ich własności, funkcje potęgowa, wykładnicza i logarytmiczna, funkcje trygonometryczne

3. Macierze i działania na nich

4. Układy równań linowych i ich zastosowania

5. Ciągi liczbowe i rekurencja

6. Granice funkcji, ciągłość funkcji

7. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej

8. Zastosowanie rachunku różniczkowego w ekonomii

9. Całka funkcji jednej zmiennej i jej interpretacja w ekonomii

10. Ciągłość i różniczkowalność funkcji więcej niż jednej zmiennych

11. Zastosowania rachunku różniczkowego wielu zmiennych do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych w ekonomii

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny

- wykład konwersatoryjny

- objaśniania lub wyjaśnianie

- pogadanka

- wykorzystanie kompetencji uzyskanych podczas kursu Innowacyjne metody pracy ze studentami, w szczególności: metoda kuli śnieżnej, technika mapy pojęciowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Dominika Klimek-Smęt 32/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0