Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka dla ekonomistów E-MSG-LS-O.2
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Sposobem weryfikacji efektów kształcenia są przeprowadzone dwa kolokwia w formie stacjonarnej lub zdalnie (zależnie od obowiązującej metody kształcenia).
Ćwiczenia audytoryjne.
Literatura:

1. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, t. I, PWN, Warszawa, 1986.

2. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, t. II, PWN, Warszawa, 1987.

3. Jurlewicz T., Skoczyłas Z., Algebra liniowa 1, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2006.

4. Gewert Skoczyłas., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007.

5. Stirling D.; Mathematical Analysis and Proof; WP, UK 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

- standardowe metody statystyczne i narzędzia gromadzenia analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych;

- standardowe metody matematyczne, wykorzystywane do opisu i analizy zjawisk zachodzących w międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz funkcjonujących podmiotów

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI:

- potrafi prognozować zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych;

- zastosować odpowiednie metody i narzędzia do analizy zjawisk gospodarczych;

- wykorzystywać metody i narzędzia, w tym matematyczne, statystyczne w celu oceny sytuacji gospodarczej i podejmowania optymalnych decyzji ekonomicznych;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

- krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz korzystaniem z wiedzy eksperckiej w razie trudności.

Metody i kryteria oceniania:

1) Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pozytywny wynik z kolokwiów (I i II). Waga każdego z kolokwiów w ocenie końcowej wynosi po 50%.

2) Zaliczenie (zadania obliczeniowe + pytania testowe). Podczas nauczania zdalnego zaliczenie odbywa się poprzez platformę MS Teams.

3) Podczas kolokwiów sprawdzana jest umiejętność samodzielnego rozwiązywania zadań w zakresie zgodnym z treściami merytorycznymi omówionymi wcześniej w trakcie zajęć.

4) Oceny uzyskiwane przez studentów są uzależnione od skuteczności, czyli ilorazu uzyskanej liczby punktów i maksymalnej, możliwej do zdobycia, liczby punktów:

100% - 96% 5,0

95% - 86% 4,5

85% - 76% 4,0

75% - 66% 3,5

65% - 56% 3,0

55% - 0% 2,0

5) Ocena uzyskana na podstawie zaliczonych kolokwiów może zostać podniesiona dzięki aktywnemu uczestnictwu studenta podczas zajęć.

6) Ocena może zostać dodatkowo podniesiona o maksymalnie 0,5 na podstawie poprawnie rozwiązanych zadań dla chętnych, udostępnianych przez prowadzącego.

Zakres tematów:

1. Elementy logiki matematycznej. Formy zdaniowe. Kwantyfikatory. Algebra zbiorów.

Iloczyn kartezjański.

2. Funkcje rzeczywiste i ich podstawowe rodzaje. (funkcja złożona, odwrotna itd.).

3. Funkcje potęgowa, wykładnicza i logarytmiczna, funkcje trygonometryczne.

4. Ciągi liczbowe. Ciąg arytmetyczny i geometryczny. Granica ciągu.

5. Macierze i wyznaczniki.

6. Zastosowanie rachunku macierzowego do rozwiązywaniu układów równań.

7. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej.

8. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej.

9. Zastosowanie rachunku różniczkowego w ekonomii.

10. Całka funkcji jednej zmiennej i jej interpretacja w ekonomii.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu zadań, analizowaniu przykładów stanowiących określone zastosowanie wiedzy teoretycznej. Wyciąganie odpowiednich wniosków na podstawie otrzymanych wyników i rozwiązań oraz podjęta wobec nich dyskusja.

Uzupełnianie materiałów w formie zadań dodatkowych do rozwiązywania. Kolokwia organizowane stacjonarnie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Gabriela Dycha 32/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0