Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstw E-FR-LN-O.11
Wykład (W) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: efekty w zakresie wiedzy: egzamin pisemny,
efekty w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych: prace zespołowe (eseje naukowe)

Uwagi: materiały do zajęć dostępne na wirtualnym kampusie,
zajęcia prowadzone zdalnie na MS Teams kod do zespołu: 6iyvrve
Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Czapiewski, J. Gryko, J. Kubiak, J. Lizińska, Finanse przedsiębiorstw, UE Poznań, 2021

A.Kopiński, Finanse przedsiębiorstw, UE Wrocław, 2022

Literatura uzupełniająca:

Dzik-Walczak, A., Białek-Jaworska, A., & Nehrebecka, N. (2016). Źródła finansowania przedsiębiorstw. Stan badań i ich metaanaliza. Difin SA.

S.C.Gherghina, Corporate Finance, MDPI Basel, 2021, dostępne online w Bibliotece UMCS

Efekty uczenia się:

WIEDZA: STUDENT ZNA I ROZUMIE

W1 - Student wyjaśnia zaawansowane słownictwo z zakresu finansów i rachunkowości (K_W01)

W1 – Student wymienia zaawansowane teorie i metody badań w zakresie finansów przedsiębiorstwa (K_W01)

W3 – Student w zaawansowanym stopniu identyfikuje i grupuje metody oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych (K_W07)

W4 – student identyfikuje, grupuje i ocenia w zaawansowanym stopniu sposoby finansowania działalności gospodarczej (K_W15)

UMIEJĘTNOŚCI: STUDENT POTRAFI

U1 - Student używa słownictwa z zakresu finansów i rachunkowości (K_U02)

U2 - Student identyfikuje i ocenia sytuację finansową na podstawie sprawozdania finansowego (K_U03)

U3 – Student wykrywa i ocenia czynniki determinujące finansowy wymiar prowadzenia działalności gospodarczej (K_U6)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: STUDENT JEST GOTÓW DO

K1 – student aktywnie organizuje pozyskiwanie wiedzy w zakresie aktualizacji zasad przygotowywania sprawozdań finansowych (K_K01)

K2 – Student wykazuje gotowość do zadawania pytań oraz zachowuje otwartość na wiedzę i uwagi ze strony współpracowników (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana obecność na zajęciach (obowiązek obecności wymaga z regulaminu studiów).

Ocenie podlega zespołowo przygotowany esej naukowy (40% - umiejętności i kompetencje społeczne) oraz test (60% - wiedza)

Test zaliczeniowy sprawdzający wiedzę przekazaną w trakcie wykładu, złożony z pytań zamkniętych z jedną poprawną odpowiedzią - 60% oceny. Punkty są przypisywane proporcjonalnie do liczby prawidłowo udzielonych odpowiedzi.

Esej naukowy dot zidentyfikowania i opisania problemu naukowego z zakresu finansów przedsiębiorstwa w zespole studentów - 40% oceny (kryteria oceny: złożoność tematu i problemu badawczego, głębokość analizy, umiejętność syntezy, edycja tekstu)

Ocena zaliczeniowa zostanie ustalona na podstawie skali:

0-50% ndst; 51-60% dst; 61-70% dst+; 71-80% db; 81-90% db+; 91-100% bdb

Zakres tematów:

1. Wstęp do zarządzania finansami. Istota finansów i zarządzania finansami. Czynniki zewnętrzne determinujące sferę finansową. Elementy i rodzaje rynku finansowego. Znaczenie rynku finansowego dla zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Zmiana priorytetów i zasad działania. Czynniki wewnętrzne determinujące rolę sfery finansowej. Mierniki celu: zysk księgowy i wartość przedsiębiorstwa. Model Du Ponta. Zależność między zyskiem księgowym a zyskiem ekonomicznym. Obszary zarządzania finansami. Dekompozycja wartości. Zasady polityki finansowej. Różnice między dyrektorem finansowym a głównym księgowym. Funkcje dyrektora finansowego. Teoria agencji i koszty agencji. Hipoteza asymetrii informacji i sygnalizacji

2. Planowanie finansowe. Istota planowania finansowego. Planowanie oddolne i od góry. Plan działalności – biznesplan. Prognozy finansowe. Budżetowanie i controlling

3. Finansowanie. Rodzaje i charakterystyka środków finansowych i źródeł finansowania: akcje, zyski, amortyzacja, sprzedaż aktywów, faktoring, forfaiting, sekurytyzacja, finansowanie hybrydowe, kredyty długoterminowe, obligacje, leasing, krótkoterminowe kredyty, krótkoterminowe papiery wartościowe, zobowiązania handlowe. Klasyfikacje środków finansowych: bilansowe i pozabilansowe, środki własne i obce, wewnętrzne i zewnętrzne, długoterminowe i krótkoterminowe. Koszt środków finansowych. Kryteria wyboru źródeł finansowania. Koszt kapitału a ryzyko wykorzystania danego rodzaju źródła finansowania. Dostępność źródeł finansowania w kolejnych etapach rozwoju podmiotu. Sposoby i techniki pozyskiwania środków finansowych: 3F, aniołowie biznesu, private equity, venture capital, banki, giełda papierów wartościowych, franchising, project finance, partnerstwo publiczno-prywatne. Procedura wprowadzania papierów wartościowych do obrotu publicznego. Korzyści i koszty wejścia do obrotu publicznego

4. Zarządzanie strukturą kapitału. Pojęcie kapitału i struktury kapitału. Elementy kapitału własnego – akcje zwykłe, uprzywilejowane, zysk zatrzymany. Elementy kapitału obcego – kredyt bankowy, obligacje. Różnice między kapitałem własnym i obcym. Zakres decyzyjny zarządzania kapitałem. Kształtowanie poziomu kapitału. Kształtowanie struktury kapitału. Czynniki determinujące strukturę kapitału.

5. Zależność pomiędzy wartością przedsiębiorstwa a strukturą kapitału. Model Modiglianiego Millera w wersji bez podatków dochodowych. Model Modiglianiego Millera z podatkiem dochodowym od przedsiębiorstwa. Model Millera. Model struktury kapitału z uwzględnieniem kosztów agencji i bankructwa. Teoria hierarchii źródeł finansowania

6. Polityka dywidend. Istota polityki dywidend. Zależność pomiędzy kursem akcji a dywidendami. Teorie polityki dywidend. Praktyczne rozwiązania w zakresie polityki dywidend. Czynniki determinujące politykę dywidend. Inne formy transferu dochodu do akcjonariuszy

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, analiza przypadków, wykorzystanie technik kształcenia na odległość

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bukalska 89/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)