Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia humanistyczna PS-ANO.LSI.1
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Uczestniczenie studenta w wykładzie.
Egzamin ustny z oceną
Literatura:

1. Włodzimierz Tyburski, Andrzej Wachowiak, Ryszard Wiśniewski, Historia filozofii i etyki do współczesności. Źródła i komentarze, Toruń 2002.

2. W.Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka grackiego, Warszawa 2001. (wybrane fragmenty).

3. Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, dowolne wydanie, (wybrane fragmenty)

4. Giovanni Realne, Historia filozofii starożytnej, (dowolne wydanie, skrót w jednym tomie), (wybrane fragmenty).

5. Ubaldo Nicola, Filozofia, Warszawa 2006, (wybrane hasła)

6. Adam Sikora,Spotkania z filozofią, dowolne wydanie, (wybrane rozdziały).

7. Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, dowolne wydanie, (wybrane fragmenty).

8. Notatki do ćwiczeń z filozofii, czyli jak i po co odróżniać Platona od Plotyna, praca zbiorowa pod red.: K.Marczewskiego, Lublin 2000, (wybrane rozdziały).

9. P.Kunzmann, F-P.Burkard, F.Wiedmann, Atlas filozofii, (dowolne wydanie), (wybrane hasła.)

10. Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, w opracowaniu A.Podsiad, Z.Więckowski, (dowolne wydanie), (wybrane hasła)

11. Słownik pojęć filozoficznych, pd red.: W.Krajewskiego, (dowolne wydanie), (wybrane hasła)

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi:

• wykazać się podstawową wiedzą z zakresu filozofii człowieka w różnych koncepcjach i orientacjach humanistycznych w powiązaniu z kulturą

• wskazać i uzasadnić filozoficzne źródła różnych koncepcji działalności kulturalnej

• uzasadnić, że animacja kultury jest wartościową koncepcją pedagogiczną odpowiadającą współczesnym wyzwaniom cywilizacji humanistycznej

• być wyczulonym na różnorodność w świecie kultury ludzkiej i potrzebę upowszechniania wartości humanistycznych

Metody i kryteria oceniania:

Obecność studenta na wykładzie.

Egzamin ustny z oceną.

Zakres tematów:

1. Powstanie filozofii w europejskim kręgu kulturowym. Formy kultury duchowej poprzedzające powstanie filozofii w Grecji na przełomie VII i VI w p.n.e.

2. Przełom humanistyczny w filozofii greckiej . Człowiek jako główny przedmiot zainteresowania sofistów i Sokratesa.

3. Idealizm obiektywny Platona. Koncepcja idealnego ustroju społecznego.

4. Realizm Arystotelesa. Etyka Arystotelesa.

5. Antropologia stoików.

6. Koncepcja człowieka Epikurejczyków i sceptyków.

7. Załamanie się cywilizacji rzymskiej. Wieki ciemne i odrodzenie się kultury w czasach "renesansu karolińskiego".

8. Św.Augustyn jako kontynuator filozofii Platona. Filozofia antyczna w obrębie nowej religii i nowego światopoglądu. Patrystyka.

9. Koncepcja filozofii i teologii Tomasza z Akwinu. Neotomizm jako kontynuacja filozofii średniowiecznej w czasach współczesnych.

10. Zmiana przedmiotu filozofii w wieku XVII. Teoria poznania jako centrum rozważań filozoficznych. Racjonalizm Kartezjusza i empiryzm Locka.

11. Klasyczna filozofia niemiecka. Przełom Kantowski w myśleniu o poznaniu i człowieku.

12. Hegel - ostatni wielki system w filozofii.

13. Kierkegaard i początki egzystencjalizmu.

14. Współczesne kierunki filozofii - egzystencjalizm, personalizm i fenomenologia.

15. Rozproszenie metod i zainteresowań w filozofii współczesnej. Czy możliwy jest koniec filozofii w formie w jakiej była rozwijana przez 26 stuleci?

Metody dydaktyczne:

Wykład, metoda podająca.

Każdy wykład opiera się na prezentacji, w której zawarte są podstawowe informacje i wizualizacje (schematy, ilustracje, mapy, portrety filozofów itp.) pozwalające łatwiej zapamiętywać przekazywane treści.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Kociuba 35/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)