Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kino dokumentalne - materia i forma H-PW.KDMF-KUL-1S.3
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: aktywność na zajęciach, prezentacja wybranego zagadnienia poświęconego tematowi kina dokumentalnego
Literatura:

Przylipiak M, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk, 2004.

Przylipiak M, Film dokumentalny jako gatunek retoryczny, „Kwartalnik

Filmowy”, nr 23, 1998.

Bernard S. C, Film dokumentalny kreatywne opowiadanie, Warszawa 2011.

Historia Kina tom 1 , Kraków 2009.

Historia Kina tom 2 , Kraków 2011.

Kędzielawska Grażyna, Przewodnik dokumentalisty. Podstawy warsztatu , Łódź,

2012.

„Kwartalnik Filmowy” (kino dokumentalne), nr 23,1998.

Nichols B. Jak możemy zdefiniować film dokumentalny?, „Kwartalnik Filmowy”,

nr 75-76, 2011.

Płażewski J., Język filmu , Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K_W03 podstawowe pojęcia, terminy z zakresu dyscyplin komplementarnych dla kulturoznawstwa, takich jak: historia, filozofia, socjologia, antropologia kultury i historia sztuki P6U_W P6S_WG

K_W05 ma podstawową wiedzę dotyczącą fundamentalnych dylematów współczesnej kultury, funkcjonowania społeczeństwa wiedzy i społeczeństwa cyfrowego P6U_W P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

K_U02 zastosować poznane teorie do interpretacji zjawisk kulturowych P6U_U P6S_UW

K_U03 samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, analizować i krytycznie oceniać informacje, wykorzystując w tym celu różnorodne źródła, metody i teorie z zakresu nauk o kulturze i religii P6U_U P6S_UW

K_U05 dostrzega i samodzielnie analizuje problemy badawcze związane z analizą kultury P6U_U P6S_UW

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i praktycznego stosowania poznanych teorii z poszanowaniem dorobku innych osób P6U_K PS6_KK

K_K04 dbania o dorobek i tradycje zawodu kulturoznawcy; przyjmuje odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i świata P6U_K PS6_KR

Metody i kryteria oceniania:

obecność, zaliczenie na ocenę po przedstawieniu wykonanego projektu

Zakres tematów:

1. Kino dokumentalne - próba definicji

2. Obiektywizm w kinie dokumentalnym

3. Modele filmu dokumentalnego

4. Film dokumentalny jako gatunek retoryczny

5. Film dokumentalny jako sztuka

6.Trendy kina dokumentalnego i jego wybrani przedstawiciele:

Robert J. Flaherty

Dziga Wiertow

Donn A. Pennebaker

Michael Moore

Sam Dunn

Werner Herzog

Krzysztof Kieślowski

7. Tematy zaproponowane przez studentów.

Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna

film

pokaz

pokaz

prelekcja

wykład informacyjny

wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Grabias 18/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)