Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia F-FLZ.189
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1, zaliczenie ustne
W2, zaliczenie ustne
W3, zaliczenie ustne
U1, zaliczenie ustne
U2, zaliczenie ustne
U3, zaliczenie ustne
K1, zaliczenie ustne
K2, zaliczenie ustne
K3, zaliczenie ustne
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

[rozdziały w wyżej wymienionych pozycji adekwatne do tematów wykładów]

1. Babbie E., Istota socjologii. Krytyczne eseje o krytycznej nauce, PWN, Warszawa 2007.

2. Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 i in wydania.

3. Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.

4. Sztompka P., Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.

5. Turner J.H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998

Literatura uzupełniająca:

1. Benton T., Craib I., Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, tłum. Lotar Rasiński, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2003.

2. Bourdieu P. oraz L.J.D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

3. Szacki J., Historia myśli socjologicznej (wydanie nowe), PWN, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1, zna w podstawowym stopniu stanowiska w odniesieniu do relacji między filozofią i socjologią, rozumie miejsce socjologii wśród nauk społecznych i w społecznym ładzie nowoczesności K_W07, P6U_W, P6S_WG

W2, zna w podstawowym stopniu zasadnicze pojęcia analizy życia społecznego, definicje społeczeństwa i koncepcje jego struktury, rodzaje instytucji społecznych oraz współczesne wybrane teorie socjologiczne K_W08, P6U_W, P6S_WK

W3, zna i rozumie wpływ filozofii na życie społeczne K_W09, P6U_W, P6S_WK

Umiejętności:

U1, potrafi wyszukiwać, analizować i rzetelnie wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych z obszaru socjologii K_U01, P6U_U,

PS6_UW

U3, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu socjologii, nauk społecznych, a także rozwijać swoje umiejętności badawcze K_U09, P6U_U, P6S_UW

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do uczestnictwa w życiu społecznym, do uczestnictwa w dyskusji dotyczących istotnych współczesnych dylematów społecznych, kulturowych, cywilizacyjnych K_K03, P6U_K, P6S_KO

K2, jest zdolny do samodzielnego, krytycznego myślenia; jest świadomy środowiska społecznego, w którym żyje K_K06, K_K01, P6U_K, P6S_KO, P6S_KK

K3, jest zdolny do współdziałania i pracy w grupie, potrafi organizować i planować pracę w zespole, jest przygotowany do przestrzegania zasad etyki zawodowej K_K05, P6U_K, P6S_KR

Metody i kryteria oceniania:

obecność na wykładach, zaliczenie ustne

Zakres tematów:

Wprowadzenie w zagadnienia socjologii: „narodziny” socjologii (XIX w.), filozofia a socjologia, miejsce socjologii wśród nauk społecznych i w społecznym ładzie nowoczesności.

Socjologia jako nauka: przedmiot badań i metody w socjologii, typy teorii socjologicznej.

Kultura i społeczeństwo, socjalizacja, kompetencja kulturowa, kontrola społeczna.

Podstawowe pojęcia analizy życia społecznego – więź społeczna, działanie społeczne, stosunki społeczne, typy całości społecznych, zmiana i rozwój społeczny.

Społeczeństwo i jego struktura: pozycje, role i grupy społeczne, stratyfikacja społeczna (klasy, warstwy, stany).

Instytucje społeczne – rodzina, oświata, nauka, religia i organizacje społeczne.

Współczesne wybrane teorie socjologiczne: funkcjonalizm i neofunkcjonalizm, teoria wymiany społecznej, teoria konfliktu, interakcjonizm symboliczny, fenomenologia, Habermasa teoria działania komunikacyjnego.

Teoretyczne charakterystyki społeczeństwa nowoczesnego.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Kuszyk-Bytniewska 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)