Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy logistyki PA-PB-PL
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://kampus.umcs.pl
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Egzamin: Test online.
Egzamin poprawkowy: ustny
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (red.), Logistyka, Poznań 2009.

2. Coyle J., Bardi E. J., Zarządzanie logistyczne, Warszawa 2002.

3. Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Warszawa 2010.

4. Gołembska E. (red.), Logistyka międzynarodowa, Warszawa 2014.

5. Grzybowska G., Podstawy logistyki, Warszawa 2009.

6. Kuriata A., Podstawy logistyki, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

1. Blaik P. (red.), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Warszawa, 2014.

2. Blaik P. (red.), Efektywność logistyki, Warszawa 2016.

3. Gołembska E., Bentyn Z., Gołembski M (red.), Logistyka usług, Warszawa 2017.

4. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M, KolińskiA., Andrzejczyk P., Logistyka w jednostkach gospodarczych, Poznań 2015.

5. Skowronek Cz., Sarjusz Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01. Student / studentka ma podstawową wiedzę z zakresu nauk o logistyce, rozumie jej źródła, powiązania i zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

W02. Student / studentka zna podstawowe cele i zadania branży TSL w globalnej gospodarce.

W03. Student / studentka zna metody, techniki i narzędzia właściwe dla zarządzania organizacjami i procesami logistycznymi, pozwalające na pozyskiwanie i analizę danych społeczno-gospodarczych w branży TSL.

W04. Student / studentka zna podstawowe metody oceny efektywności i skuteczności przedsiębiorstw w poszczególnych obszarach funkcjonalnych, ze szczególnym naciskiem na efektywność z zakresie usług logistycznych.

W05. Student / studentka ma wiedzę o znaczeniu norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych (prawo krajowe i międzynarodowe, w tym konwencje międzynarodowe w oszarze transportu).

Umiejętności:

U01. Student / studentka potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze zachodzące w branży TSL.

U02. Student / studentka potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych.

U03. Student / studentka dostrzega potrzeby zmian w organizacji i opracowywania planu zarządzania zmianami.

U04. Student / studentka potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do identyfikowania i prawidłowego interpretowania zjawisk i procesów zachodzących w branży TSL.

U05. Student / studentka potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii logistycznej.

Kompetencje społeczne:

K01. Student / studentka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

K02. Student / studentka potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

K03. Student / studentka potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społeczno-gospodarczych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne, polityczne i społeczne.

K04. Student / studentka dokonuje krytycznej samooceny poziomu własnej wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy / świadoma konieczności ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

K05. Student / studentka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych oraz korzystania z wiedzy eksperckiej w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Test online sprawdzający osiągnięcie następujących efektów uczenia się:

W01, W02, W04, U04, U04, U05

Próg zaliczeniowy: 70%.

Oceny:

Od 100%-95% = "5",

94%-90% = "4,5",

89-85% = "4",

84-80% = "3,5"

79-73% = "3".

73-70% = "2,5"

69-...% = "2".

Zakres tematów:

Istota logistyki,

Definicja podstawowych pojęć,

Charakterystyka podstawowych funkcji logistycznych,

Zarządzanie logistyczne,

Koszty logistyczne,

Transport, gałęzie trasportu

Spedycja,

Branża TSL, usługi logistyczne,

Magazynowanie,

Obsługa w terminalach i centrach logistycznych,

Zarządzanie łańcuchami dostaw,

Zakupy i zaopatrzenie,

Rola informacji i systemów identyfikacji w logistyce,

Rozwój nowoczesnych form logistyki: e-logistyka, eco-logistyka.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja multimedialna, pytania i odpowiedzi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sergiusz Kuczyński 38/75 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0