Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do socjologii PS-PE.LN.1/5
Wykład (W) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: WIEDZA
W1- kolokwium pisemne
W2 - kolokwium pisemne
W3 - kolokwium pisemne
UMIEJĘTNOŚCI
U1 - opracowanie/zaprezentowanie pracy pisemnej
U2 - opracowanie/zaprezentowanie pracy pisemnej
U3 - opracowanie/zaprezentowanie pracy pisemnej
KOMPETENCJE
K1 - opracowanie/zaprezentowanie pracy pisemnej
K2 - opracowanie/zaprezentowanie pracy pisemnej

Literatura:

Babbie E., Istota socjologii. Krytyczne eseje o krytycznej nauce, PWN, Warszawa 2007.

Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 i in wydania.

Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej (wydanie nowe), PWN, Warszawa 2002.

Sztompka P., Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.

Turner J. H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Efekty uczenia się:

W1 - Ma wiedzę na temat przedmiotu i metod stosowanych w socjologii oraz ich związku z pedagogiką. (K_W01, D.1/E.1.W.2)

W2 - Zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne, w tym szczególnie pojęcie roli, statusu społecznego, socjalizacji, grupy społecznej, więzi społecznych, instytucji społecznych. (K_W02, K_W04, K_W05, D.1/E.1.W.2)

W3 - Ma wiedzę na temat klasycznych i współczesnych teorii socjologicznych. (K_W03, B.2.W.3)

U1 - Potrafi identyfikować i interpretować wybrane zjawiska i procesy społeczne. (K_U01, K_U02, C.U1)

U2 - Potrafi uczestniczyć w dyskusjach dotyczących zagadnień społecznych, formułując w jasny sposób swoje stanowisko, podając argumenty, zachowując postawę otwartą na krytykę.(K_U04, B.2.U4, B.1.U3)

U3 - Wykorzystuje socjologiczną wiedzę. (K_U03, K_U02, B.2.U5)

K1 - Jest świadomy środowiska społecznego, w którym żyje, jest zdolny do samodzielnego, krytycznego myślenia. Jest wrażliwy na złożoności życia społecznego i różnorodności społeczno-kulturowej społeczeństw. (K_K01 K_K03, K_K02, B.2.K3)

K2 - Wykazuje aktywność w zakresie permanentnego uczenia się, poszerzania zasobów wiedzy, samokształcenia, doskonalenia cech osobowości. (K_K02, K_K03, K_K04, D.1/E.1.K8)

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium:

-80-100% - bardzo dobry

-60-79% - dobry

-50-59% - dostateczny

-do 50% - niedostateczny

Zakres tematów:

Wprowadzenie w zagadnienia socjologii: początki, rozwój, miejsce socjologii wśród nauk społecznych i w społecznym ładzie nowoczesności.

Socjologia jako nauka: przedmiot badań i metody w socjologii, typy teorii socjologicznej.

Kultura i społeczeństwo, socjalizacja, kompetencja kulturowa, kontrola społeczna.

Podstawowe pojęcia analizy życia społecznego – więź społeczna, działanie społeczne, stosunki społeczne, typy całości społecznych, zmiana i rozwój społeczny.

Społeczeństwo i jego struktura: pozycje, role i grupy społeczne, stratyfikacja społeczna (klasy, warstwy, stany).

Instytucje społeczne – rodzina, oświata, nauka, religia i organizacje społeczne.

Patologie w życiu społecznym: przestępczość i dewiacja, anomie społeczne.

Socjologiczne charakterystyki społeczeństwa nowoczesnego.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną - on-line

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Kuszyk-Bytniewska 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)