Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do socjologii PS-PE.LS.1/5
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: WIEDZA
W1- kolokwium pisemne
W2 - kolokwium pisemne
W3 - kolokwium pisemne
UMIEJĘTNOŚCI
U1 - opracowanie/zaprezentowanie pracy pisemnej
U2 - opracowanie/zaprezentowanie pracy pisemnej
U3 - opracowanie/zaprezentowanie pracy pisemnej
KOMPETENCJE
K1 - opracowanie/zaprezentowanie pracy pisemnej
K2 - opracowanie/zaprezentowanie pracy pisemnej
Literatura:

Babbie E., Istota socjologii. Krytyczne eseje o krytycznej nauce, PWN, Warszawa 2007.

Baumann Z., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Berger P.L., Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa 1988.

Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 i in wydania.

Migranci, migracje : o czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie, red. H. Thiollet, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2017.

Socjologia. Lektury, pod red. P. Sztompki i M. Kuci, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

Sztompka P., Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.

Turnbull, Ikowie ludzie gór, PIW, Warszawa 1980.

Efekty uczenia się:

W1 - Ma wiedzę na temat przedmiotu i metod stosowanych w socjologii oraz ich związku z pedagogiką. (K_W01, D.1/E.1.W.2)

W2 - Zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne, w tym szczególnie pojęcie roli, statusu społecznego, socjalizacji, grupy społecznej, więzi społecznych, instytucji społecznych. (K_W02, K_W04, K_W05, D.1/E.1.W.2)

W3 - Ma wiedzę na temat klasycznych i współczesnych teorii socjologicznych. (K_W03, B.2.W.3)

U1 - Potrafi identyfikować i interpretować wybrane zjawiska i procesy społeczne. (K_U01, K_U02, C.U1)

U2 - Potrafi uczestniczyć w dyskusjach dotyczących zagadnień społecznych, formułując w jasny sposób swoje stanowisko, podając argumenty, zachowując postawę otwartą na krytykę.(K_U04, B.2.U4, B.1.U3)

U3 - Wykorzystuje socjologiczną wiedzę. (K_U03, K_U02, B.2.U5)

K1 - Jest świadomy środowiska społecznego, w którym żyje, jest zdolny do samodzielnego, krytycznego myślenia. Jest wrażliwy na złożoności życia społecznego i różnorodności społeczno-kulturowej społeczeństw. (K_K01 K_K03, K_K02, B.2.K3)

K2 - Wykazuje aktywność w zakresie permanentnego uczenia się, poszerzania zasobów wiedzy, samokształcenia, doskonalenia cech osobowości. (K_K02, K_K03, K_K04, D.1/E.1.K8)

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, pisemna krótka praca pisemna z zadanego tematu zaprezentowana na zajęciach

Zakres tematów:

Wiedza społeczna a socjologia – rola socjologii w życiu społecznym.

Tożsamość społeczna.

Socjalizacja i kontrola społeczna.

Zachowanie a działanie społeczne.

Interakcje i stosunki społeczne.

Stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja.

Anomie społeczne.

Migracje.

Metody dydaktyczne:

dyskusja dydaktyczna, analiza tekstów,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Kuszyk-Bytniewska 28/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Kuszyk-Bytniewska 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)