Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja i poznanie (JiD) F-K.131
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: - ocena za aktywność
- ocena za prezentację
- ocena z testu pisemnego
Literatura:

1. J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999.

2. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 1999.

3. K. Stenning, A. Lascarides, J. Calder, Introduction to Cognition and Communication, Cambridge, Massachusetts, 2006.

4. W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.

5. C. Baylon, X. Mignot, Komunikacja, Kraków 2008.

6. P. Celiński, Interfejsy. Cyfrowe Technologie w komunikowaniu, Wrocław 2010.

7. E. Szczęsna (red.), Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, Kraków 2015.

8. L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

W1: Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia związane z poznaniem i komunikacją - K_W01

W2: Umie omówić podstawowe zagadnienia teorii komunikacji i poznania - K_W01, K_W07, K_W15

W3: Potrafi scharakteryzować współczesne teorie komunikacji, w tym teorie komunikacji nawiązujące do problematyki środowisk cyfrowych - K_W01, K_W07

W4: Rozumie społeczny kontekst badań nad komunikacją i poznaniem oraz zna dylematy współczesnej cywilizacji związane z wykorzystaniem informacji i wiedzy.- K_W11

U1: Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i oceniać informacje przy wykorzystaniu różnych źródeł i metod. - K_U01

U2: Potrafi analizować teksty źródłowe z zakresu teorii komunikacji i poznania.- K_U03

U3: Umie sformułować problem badawczy, dobrać właściwe metody i narzędzia rozwiązywania, rozwiązać go oraz zaprezentować wyniki badań. - K_U02

U4: Potrafi sformułować w sposób przejrzysty własne stanowisko oraz argumentować na jego rzecz; potrafi również ocenić kontrargumenty i udzielić na nie odpowiedzi; prezentuje swoje stanowisko w postaci pracy pisemnej, wystąpienia ustnego wspartego prezentacją- K_U09

U5: Potrafi wyciągać logiczne wnioski z przyjętych założeń i ocenić poprawność argumentacji - K_U06

K1: Jest przygotowany do krytycznej oceny własnej i dostępnej powszechnie wiedzy; w dyskusjach przejawia postawę konstruktywnego krytycyzmu- K_K01

K2: Ma świadomość społecznych konsekwencji wdrażania technologicznych rozwiązań wspomagających czynności poznawcze i aktywności komunikacyjne.- K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach

Ocena prezentacji multimedialnej

Ocena testu pisemnego

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Komunikacja i poznanie - podstawowe pojęcia.

3. Rola informacji w poznaniu.

4. Modele komunikacji.

5. Komunikacja i semiotyka.

6. Rola kodów w komunikacji.

7. Procesy sygnifikacji.

8. Znaczenie hipertekstu w komunikacji i poznaniu

9. Charakterystyka znaków digitalnych.

10. Interfejs jako zjawisko komunikacyjne.

11. Nowe media – nowe opowieści.

12. Społeczeństwo informacyjne.

13. Poznanie zapośredniczone i teleepistemologia.

14. Poznanie rozszerzone a komunikacja.

15. Postprawda, fake news, clickbait.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów źródłowych

prezentacja multimedialna

dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:40 - 16:10, sala 301
Tomasz Walczyk 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0