Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie E-FR-2N-SEM.4
Seminarium magisterskie (SM) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Analogicznie jak w przypadku podstawowych informacji o przedmiocie (niezależne od cyklu).
Uwagi: Zajęcia są realizowane w trybie mieszanym (zdalnie lub stacjonarnie).
Literatura:

Literatura podstawowa:

Poskrobko B. (red.), Warsztat naukowy ekonomisty, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2020.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2006.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo AE we Wrocłąwiu, Wrocław 2006.

K.Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Placet, Warszawa 2015.

IBUK libra: http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/book/210315

Literatura uzupełniająca:

Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

Sirojcu Z., Przygotowanie pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów i promotorów.Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2009.

Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu metodologii pracy naukowej.

2. Student zna i stosuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego.

3. Student zna zasady poprawnego projektowania badania naukowego.

4. Student identyfikuje etyczne aspekty pisania pracy licencjackiej – ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu.

Umiejętności:

1. Student określa zakres zadań i celów, które mają posłużyć realizacji przyjętego zakresu tematyki badawczej.

2. Student rozwiązuje podstawowe problemy badawcze i organizacyjne związane z przygotowaniem pracy.

3. Student stawia hipotezy badawcze i dokonuje ich weryfikacji.

4. Student stosuje narzędzia informatyczne do redakcji i edycji tekstów naukowych, badawczych.

5. Student dobiera i właściwie wykorzystuje krajowe i zagraniczne źródła literaturowe, z dziedzin w zakresie tematu pracy.

Kompetencje społeczne:

1. Student wykonuje swoje zadania oraz czuje się za nie odpowiedzialny.

2. Student rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie.

3. Student przejawia potrzebę ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia.

4. Student potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Analiza w ujęciu merytorycznym i formalnym i ocena rozdziałów pracy magisterskiej. Ocena na podstawie stopnia spełnienia wymagań stawianych pracom magisterskim zgodnie z obowiązującą skalą ocen.

Zakres tematów:

Wybór i zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej

Przygotowanie koncepcji pracy dyplomowej

Opracowanie narzędzia badawczego

Opracowanie metodyki badań

Przegląd literatury i innych źródeł

Opracowanie kolejnych rozdziałów i innych elementów pracy dyplomowej

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Teresa Bednarczyk 6/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bukalska 8/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Kister 8/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Jolanta Szołno-Koguc 10/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Wójtowicz 8/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Zajkowski 8/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Bujak 8/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Korzeniowska 8/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Kwiatkowska 5/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Matysek 9/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Misterek 7/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Śmiechowicz 8/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Bożena Oleszko-Kurzyna 1/ szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Budzyński 1/ szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Korzeniowska 1/ szczegóły
16 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Matysek 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)