Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zrównoważone zamówienia publiczne E-FR-2N-F-ZZP
Wykład (W) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3au1L2_1xDhB3mZDgt8ONTV3_pIiK3BPX8vJUqwEKExPg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=52f3b22f-9662-476c-bca5-1af61cb70fb2&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Test jednokrotnego wyboru
Uwagi: Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 z póxn. zm.)

2. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC (OJ L 94, 28.3.2014, p. 65)

3. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, UZP, Warszawa 2021 (dostępny on-line na stronie UZP)

4. Pozacenowe kryteria oceny ofert, UZP, Warszawa 2020 (dostępny on-line na stronie UZP)

5. Raport z badania jakościowego w zakresie zrównoważonych (społecznych i zielonych) zamówień publicznych udzielonych w Polsce w 2020 roku, UZP, Warszawa 2022 (dostępny on-line na stronie UZP)

6. Zamówienia publiczne na rzecz włączenia społecznego, UZP, Warszawa 2021 (dostępny on-line na stronie UZP)

7. Public procurement on innovation, PPO, Warsaw 2020 (available on-line on PPO website)

Literatura uzupełniająca:

1. Zamówienia publiczne, red. P. Bielarczyk, W. Gonet, A. Wójtowicz-Dawid, WKP, Warszawa 2021 (LEX)

2. M. Wolski, Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł, WKP, Warszawa 2021 (LEX)

3. A..-Sępkowska, W. Bereszko, Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik, WKP, Warszawa 2021.(LEX)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- Student identyfikuje w sposób uporządkowany i pogłębiony - pojęcia używane w finansach i rachunkowości w odniesieniu do problematyki zrównoważonych zamówień publicznych

- - Student identyfikuje w stopniu pogłębionym – charakter i funkcje struktur i instytucji odpowiedzialnych za zrównoważone zamówienia publiczne oraz relacje między nimi w wymiarze regionalnym, krajowym, europejskim i globalnym

- Student opisuje w stopniu pogłębionym normy prawne, organizacyjne i etyczne stosowane w strukturach i instytucjach w odniesieniu do systemu zrównoważonych zamówień publicznych

- student wskazuje na fundamentalne dylematy współczesnej gospodarki i cywilizacji w odniesieniu do problematyki zrównoważonych zamówień publicznych

UMIEJĘTNOŚCI

- Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną do opisu, analizowania przyczyn, przebiegu i prognozowania zjawisk i procesów w gospodarce narodowej i w skali globalnej w odniesieniu do kwestii zrównoważonych zamówień publicznych

- Student właściwie dobiera źródła informacji gospodarczych, krytycznie przeanalizować uzyskane dane oraz dokonuje ich syntezy i twórczej interpretacji oraz interpretuje ich wyniki, stosując właściwe metody i narzędzia w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych

- Student posługuje się przepisami prawa w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych w celu uzasadnienia konkretnych działań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student jest zorientowany na krytyczną samoocenę poziomu swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz ciągłe dokształcanie się zawodowe i rozwój osobisty

- Student uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz korzystaniem z wiedzy eksperckiej w razie trudności

- Student inicjuje działania na rzecz interesu publicznego

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z testu

Skala ocen:

50 % - 59 % - dostateczny

60-69 % - dostateczny plus

70-79 % - dobry

80-89 % - dobry plus

90-100 % - bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Charakterystyka zrównoważonych zamówień publicznych – aktualne wyzwania polityki UE w zakresie ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju

2. Ekologiczne zamówienia publiczne – etapy procedury, stopień zazielenienia zamówień publicznych

3. Społeczne zamówienia publiczne – sposoby uwzględniania w postępowaniu o zamówienie publiczne grup defaworyzowanych

4. Innowacyjne zamówienia publiczne – zakres i możliwości wykorzystania w polityce gospodarczej

5. Rynek zrównoważonych zamówień publicznych

6. Case study – przykłady postępowań

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Wykład problemowy

Prezentacja multimedialna

Dyskusja dydaktyczna

Analiza przypadku

Videokonferencja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Budzyński 41/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)