Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse przedsiębiorstw E-FR-LS-O.11
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: efekty uczenia się w zakresie wiedzy: praca pisemna
efekty uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych: praca projektowa zespołowa, aktywność na zajęciach
Uwagi: brak
Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Czapiewski, J. Gryko, J. Kubiak, J. Lizińska, Finanse przedsiębiorstw, UE Poznań, 2021

A.Kopiński, Finanse przedsiębiorstw, UE Wrocław, 2022

Literatura uzupełniająca:

Dzik-Walczak, A., Białek-Jaworska, A., & Nehrebecka, N. (2016). Źródła finansowania przedsiębiorstw. Stan badań i ich metaanaliza. Difin SA.

S.C.Gherghina, Corporate Finance, MDPI Basel, 2021, dostępne online w Bibliotece UMCS

Efekty uczenia się:

WIEDZA: STUDENT ZNA I ROZUMIE

W1 - Student wyjaśnia zaawansowane słownictwo z zakresu finansów i rachunkowości (K_W01)

W1 – Student wymienia zaawansowane teorie i metody badań w zakresie finansów przedsiębiorstwa (K_W01)

W3 – Student w zaawansowanym stopniu identyfikuje i grupuje metody oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych (K_W07)

W4 – student identyfikuje, grupuje i ocenia w zaawansowanym stopniu sposoby finansowania działalności gospodarczej (K_W15)

UMIEJĘTNOŚCI: STUDENT POTRAFI

U1 - Student używa słownictwa z zakresu finansów i rachunkowości (K_U02)

U2 - Student identyfikuje i ocenia sytuację finansową na podstawie sprawozdania finansowego (K_U03)

U3 – Student wykrywa i ocenia czynniki determinujące finansowy wymiar prowadzenia działalności gospodarczej (K_U6)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: STUDENT JEST GOTÓW DO

K1 – student aktywnie organizuje pozyskiwanie wiedzy w zakresie aktualizacji zasad przygotowywania sprawozdań finansowych (K_K01)

K2 – Student wykazuje gotowość do zadawania pytań oraz zachowuje otwartość na wiedzę i uwagi ze strony współpracowników (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach wymagana regulaminem studiów

Ocenie podlega: aktywność na zajęciach -10% (umiejętności i kompetencje społeczne), dwie prace pisemne (kolokwia) - 70% (wiedza i umiejętności),

praca projektowa zespołowa - 20% (umiejętności i kompetencje społeczne)

51-60% - dst

61-70% - dst plus

71-80% - db

81-90 - db plus

91-100% - bdb

Zakres tematów:

I. Analiza wartości pieniądza w czasie. Analiza wartości przyszłej (kapitalizacja). Analiza wartości bieżącej (dyskontowanie). Przepływy pieniężne i ich cechy. Ustalanie wartości bieżącej i przyszłej przepływów pieniężnych – zadania. Wykorzystanie tablic finansowych.

II. Analiza portfelowa. Dochód z akcji – oczekiwana stopa zwrotu. Ryzyko akcji – odchylenie standardowe stóp zwrotu. Rodzaje ryzyka. Cechy portfela. Portfel akcji dwóch spółek. Portfela akcji wielu spółek. Budowa krzywej CML. Portfel zawierający akcje i instrumenty wolne od ryzyka. Krzywa SML. Model CAPM. Współczynnik i jego charakterystyka.

III. Źródła finansowania przedsiębiorstwa oraz koszt ich obsługi i pozyskania. Rodzaje długoterminowych środków finansowych. Obligacje - podstawowe cechy obligacji, rodzaje obligacji, wartość nominalna, emisyjna i rynkowa. stopa zwrotu do terminu zapadalności a stopa zwrotu do przedterminowego wykupu obligacji, wycena obligacji. Akcje - podstawowe cechy akcji, rodzaje akcji, rynek pierwotny a rynek wtórny, formy efektywności rynku papierów wartościowych, wycena akcji. Koszt długu. Koszt akcji zwykłej i uprzywilejowanej. Koszt zatrzymanych zysków. Metody ustalania kosztu zatrzymanych zysków. Model Gordona, model CAPM, model dochodu z obligacji plus premia za ryzyko. Koszt obligacji o stałym dochodzie. Koszt obligacji o przedterminowym wykupie. Koszt obligacji zerokuponowych. Koszt obligacji zamiennych na akcje. Średnioważony koszt kapitału. Krańcowy koszt kapitału. Punkty nieciągłości krańcowego kosztu kapitału. Krzywa IOS-MCC.

IV. Struktura kapitału i dźwignia finansowa. Ryzyko operacyjne. Ryzyko finansowe. Dźwignia operacyjna. Dźwignia finansowa. Wpływ źródeł finansowania na zyskowność kapitałów własnych. Wartość firmy a struktura kapitału. Model Modiglianiego-Miller'a bez podatków. Model Modiglianiego Miller'a z podatkiem dochodowym od przedsiębiorstw. Wartość firmy a struktura kapitału po uwzględnieniu kosztów agencji i kosztów bankructwa. Czynniki determinujące strukturę kapitału.

V. Zarządzanie krótkoterminowym kapitałem obrotowym. Pojęcie kapitału pracującego – charakterystyka. Model cyklu konwersji gotówki. Strategie inwestowania w aktywa bieżące. Strategie finansowania aktywów bieżących. Charakterystyka źródeł finansowania krótkoterminowego. Zalety i wady finansowania krótkoterminowego. Zarządzanie zapasami - przyczyny i koszty utrzymywania zapasów, model ekonomicznej wielkości zamówienia EOQ, zarządzanie zapasami w nowych uwarunkowaniach. Zarządzanie należnościami- motywy i koszty występowania należności, polityka kredytowa przedsiębiorstwa. Zarządzanie środkami pieniężnymi i papierami wartościowymi- motywy i koszty utrzymywania gotówki, model Baumola, model Millera – Ora. Instrumenty krótkookresowego inwestowania.

Metody dydaktyczne:

Wykorzystanie narzędzi kontaktu na odległość:MS Teams oraz Wirtualny Kampus

Prezentacja multimedialna

Dyskusja dydaktyczna

Konsultacje

Metoda projektów

Objaśnienie lub wyjaśnienie

Wykład konwersatoryjny

Korzystanie z danych z dostępnych baz danych (emis, notoria)

Korzystanie z oprogramowania Excel, Power point

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Kamil Mazurkiewicz 28/27 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, (sala nieznana)
Kamil Mazurkiewicz 26/27 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, (sala nieznana)
Kamil Mazurkiewicz 24/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)